Tin tức nổi bật

Thương hiệu uy tín

Nồi hấp tiệt trùng: Nguyên lý hoạt động, Chức năng và Ứng dụng

<p style="margin:0in 0in 10pt; text-align:start; -webkit-text-stroke-width:0px"><span style="font-size:22px;"><strong><span style="line-height: 18.399999618530273px;">I. Nồi hấp tiệt tr&ugrave;ng l&agrave; g&igrave;?</span></strong></span></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;">Nồi hấp tiệt tr&ugrave;ng (Autoclave) l&agrave; thiết bị khử tr&ugrave;ng (sterilization&nbsp;hay&nbsp;sterilisation) bằng &aacute;p suất hơi nước b&atilde;o ho&agrave;. Sử dụng&nbsp;nhiệt độ cao v&agrave; &aacute;p suất cao để loại trừ hoặc ti&ecirc;u diệt tất c&aacute;c h&igrave;nh th&aacute;i sự sống bao gồm c&aacute;c t&aacute;c nh&acirc;n g&acirc;y truyền nhiễm như: Nấm, vi khuẩn, virus, c&aacute;c dạng b&agrave;o tử,... Hiện diện tr&ecirc;n bề mặt, hay tồn tại trong canh trường, dung dịch thuốc, m&ocirc;i trường nu&ocirc;i cấy vi sinh...</p> <p style="margin:0in 0in 10pt; text-align:start; -webkit-text-stroke-width:0px"><strong><span style="font-size:22px;">II. Ứng dụng của nồi hấp</span></strong></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;">- Nồi hấp tiệt tr&ugrave;ng được sử dụng rộng r&atilde;i c&aacute;c lĩnh vực như:</p> <ul> <li style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>Trong y tế: </strong>Nồi hấp được sử dụng để tiệt tr&ugrave;ng c&aacute;c loại dụng cụ: Dao k&eacute;o, banh, kẹp, ống nội soi... trong phẫu thuật. Tiệt tr&ugrave;ng c&aacute;c loại đồ vải: Quần &aacute;o phẫu thuật, quần &aacute;o bệnh nh&acirc;n... Hấp c&aacute;c mẫu thải bỏ c&oacute; nguy cơ g&acirc;y ph&aacute;t t&aacute;n c&aacute;c loại vi khuẩn vi r&uacute;t, nguồn ph&aacute;t t&aacute;n nguồn bệnh...</li> <li style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>Trong ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghệ sinh học - Nu&ocirc;i cấy m&ocirc;:</strong> Nồi hấp được sử dụng để hấp m&ocirc;i trường nu&ocirc;i cẫy. Hấp dụng cụ nu&ocirc;i cấy: Chai lọ, đĩa peptri, que cấy.... Hấp c&aacute;c mẫu thải bỏ c&oacute; nguy cơ ph&aacute;t t&aacute;n c&aacute;c vi sinh vật g&acirc;y hại ra m&ocirc;i trường.</li> <li style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>Trong ng&agrave;nh Thực phẩm - Đồ uống:</strong> Nồi hấp được sử dụng như một thiết bị thanh tr&ugrave;ng, tiệt tr&ugrave;ng gi&uacute;p tiệt tr&ugrave;ng c&aacute;c loại chai, lọ b&igrave;nh chứa trước khi chiết r&oacute;t đ&oacute;ng hộp. V&agrave; thanh tr&ugrave;ng c&aacute;c sản phẩm đ&oacute;ng chai, đ&oacute;ng hộp gi&uacute;p thực phẩm, đồ uống c&oacute; thể bảo quản l&acirc;u hơn..</li> <li style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>Trong sản xuất c&ocirc;ng nghiệp: </strong>Nồi hấp tiệt tr&ugrave;ng c&oacute; thể sử dụng để tiệt tr&ugrave;ng c&aacute;c sản phẩm y&ecirc;u cầu cầu độ tiệt tr&ugrave;ng như: C&aacute;c loại ống h&uacute;t từ tre, cỏ. C&aacute;c loại chai lọ thuỷ tinh...</li> </ul> <p style="margin:0in 0in 10pt; text-align:start; -webkit-text-stroke-width:0px"><span style="font-size:22px;"><strong>III. Ph&acirc;n loại nồi hấp tiệt tr&ugrave;ng</strong></span></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;">C&oacute; rất nhiều c&aacute;ch ph&acirc;n loại nồi hấp tiệt tr&ugrave;ng tuy nhi&ecirc;n c&oacute; thể chia theo 3&nbsp;c&aacute;ch ch&iacute;nh như sau:</p> <p style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp;1. Ph&acirc;n loại theo kiểu d&aacute;ng thiết kế</strong></p> <ul> <li style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>Nồi hấp để b&agrave;n:</strong> C&aacute;c loại sản phẩm nồi hấp dung t&iacute;ch vừa v&agrave; nhỏ th&ocirc;ng thường nhỏ hơn 50 l&iacute;t. Thiết kế kiểu để b&agrave;n c&oacute; dạng hộp hoặc dạng trụ tr&ograve;n đơn giản c&oacute; tay x&aacute;ch. Sản phẩm c&oacute; k&iacute;ch thước nhỏ gọn tuy nhi&ecirc;n vẫn đảm bảo độ tiệt tr&ugrave;ng (điều kiện nhiệt độ, &aacute;p suất), thời gian gia nhiệt nhanh ch&oacute;ng, tiện dụng với c&aacute;c: Ph&ograve;ng th&iacute; nghiệm, ph&ograve;ng khảm - ph&ograve;ng mổ c&oacute; quy m&ocirc; vừa v&agrave; nhỏ. Ph&ugrave; hợp với lượng mẫu nhỏ như: Dao, k&eacute;o, banh kẹp, dụng cụ mổ, dụng cụ th&iacute; nghiệm...</li> <li style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>Nồi hấp kiểu đứng: </strong>C&aacute;c sản phẩm nồi hấp đặt s&agrave;n, kiểu đứng h&igrave;nh trụ tr&ograve;n hoặc c&oacute; khung th&eacute;p h&igrave;nh hoppj bao quanh. C&oacute; dung t&iacute;ch trung b&igrave;nh lớn c&oacute; thể hấp c&aacute;c mẫu: Dụng cụ, đồ vải, m&ocirc;i trường nu&ocirc;i cấy. Được sử dụng rộng r&atilde;i trong c&aacute;c ph&ograve;ng kh&aacute;m đa khoa, ph&ograve;ng mổ thẩm mỹ, c&aacute;c cơ sở nu&ocirc;i cấy m&ocirc;: Hoa lan, giống c&acirc;y trồng, c&aacute;c hộ nu&ocirc;i cấy nấm, đ&ocirc;ng tr&ugrave;ng hạ thảo...</li> <li style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>Nồi hấp kiểu nằm ngang: </strong>Nồi hấp c&oacute; dung t&iacute;ch lớn tới rất lớn, c&oacute; thiết kế kiểu buồng hấp nằm ngang. Nồi c&oacute; thiết kế 2 buồng ri&ecirc;ng biệt: Buồng gia tạo &aacute;p suất ri&ecirc;ng v&agrave; buồng hấp tiệt tr&ugrave;ng ri&ecirc;ng. Ưu điểm: C&oacute; thể tiệt tr&ugrave;ng 1 lượng mẫu lớn c&ugrave;ng 1 l&uacute;c với độ đồng đều nhiệt độ v&agrave; &aacute;p suất cao, gia nhiệt nhanh v&agrave; c&oacute; thể tạo &aacute;p &aacute;o ngo&agrave;i trước khi hấ gi&uacute;p giảm thời gian tạo &aacute;p suất. Được sử dụng trong hầu hết c&aacute;c bệnh viện: Hấp đồ vải, hấp c&aacute;c loại dụng cụ y tế, b&ocirc;ng gạc, hấp c&aacute;c loại ống nội soi, ống luồn... Sử dụng trong c&aacute;c cơ sở sản xuất: Nu&ocirc;i cấy m&ocirc;, Nu&ocirc;i cấy đ&ocirc;ng tr&ugrave;ng hạ thảo ( Tr&ugrave;ng thảo ), cơ sở sản xuất đồ uống, nước đ&oacute;ng chai, thực phẩm, đồ hộp...</li> </ul> <p style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp;2. Ph&acirc;n loại theo chức năng nồi hấp</strong></p> <ul> <li style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>Nồi hấp ướt: </strong>Nồi hấp tiệt tr&ugrave;ng bằng hơi nước b&atilde;o ho&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; chức năng sấy kh&ocirc;. Với quy tr&igrave;nh: ( Th&ecirc;m nước ) ---&gt; Gia nhiệt tạo &aacute;p ---&gt; Tiệt tr&ugrave;ng ---&gt; Xả kh&iacute; ---&gt; Kết th&uacute;c. Ph&ugrave; hợp để hấp m&ocirc;i trường nu&ocirc;i cấy, hấp một số loại dụng cụ y tế kh&ocirc;ng yều cầu sấy kh&ocirc; hoặc c&oacute; hệ thống sấy kh&ocirc; ri&ecirc;ng biệt. Hấp c&aacute;c loại mẫu thải bỏ.</li> <li style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>Nồi hấp tiệt tr&ugrave;ng sấy kh&ocirc;: </strong>Nồi hấp tiệt tr&ugrave;ng c&oacute; chức năng sấy kh&ocirc; tự động hoặc thủ c&ocirc;ng. Với chu tr&igrave;nh hoạt động như sau:&nbsp; ( Th&ecirc;m nước ) ---&gt; Gia nhiệt tạo &aacute;p ---&gt; Tiệt tr&ugrave;ng ---&gt; Xả kh&iacute; ---&gt; Sấy kh&ocirc; ---&gt;&nbsp;Kết th&uacute;c. Ph&ugrave; hợp để hấp tiệt tr&ugrave;ng dụng cụ phẫu thuật, c&aacute;c loại quần &aacute;o phẫu thuật,... C&aacute;c loại dụng cụ th&iacute; nghiệm, dụng cụ cấy giống...&nbsp;</li> <li style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>Nồi hấp tiệt tr&ugrave;ng sấy ch&acirc;n kh&ocirc;ng: </strong>Nồi hấp tiệt tr&ugrave;ng c&oacute; trang bị chức năng h&uacute;t ch&acirc;n kh&ocirc;ng phục vụ: Tạo ch&acirc;n kh&ocirc;ng trước khi hấp v&agrave; sấy ch&acirc;n kh&ocirc;ng sau khi tiệt tr&ugrave;ng. Với 1 chu tr&igrave;nh ho&agrave;n thiện: (Th&ecirc;m nước tự động) ---&gt; Tiền ch&acirc;n kh&ocirc;ng ---&gt; Gia nhiệt tạo &aacute;p ---&gt; Tiệt tr&ugrave;ng ---&gt; Xả kh&iacute; ---&gt; Sấy ch&acirc;n kh&ocirc;ng ---&gt; Kết th&uacute;c.</li> </ul> <p style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp;3. Ph&acirc;n loại theo ti&ecirc;u chuẩn ch&acirc;u &Acirc;u EN 13060:</strong></p> <ul> <li style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>Nồi hấp Class B:</strong> Tiệt tr&ugrave;ng được tất cả c&aacute;c mẫu ( Dụng cụ rắn, mẫu c&oacute; cấu tr&uacute;c xốp, mẫu rỗng, c&aacute;c mẫu đ&oacute;ng g&oacute;i v&agrave; mẫu chưa đ&oacute;ng g&oacute;i...)&nbsp;</li> <li style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>Nồi hấp Class N: </strong>Tiệt tr&ugrave;ng c&aacute;c mẫu thể rắn&nbsp;chưa đ&oacute;ng g&oacute;i</li> <li style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>Nồi hấp Class S:</strong> Tiệt tr&ugrave;ng c&aacute;c loại dụng cụ rắn chưa đ&oacute;ng g&oacute;i v&agrave; một số loại kh&aacute;c được nh&agrave; sản xuất chỉ định.</li> </ul> <p style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;">=&gt; Như v&acirc;ỵ nồi hấp Class B c&oacute; thể tiệt tr&ugrave;ng tất cả c&aacute;c loại mẫu kể cả c&aacute;c loại mẫu rỗng như dụng cụ nha khoa, c&aacute;c loại ống nội soi, c&aacute;c bvật thể rỗng xốp... Điểm đặc biệt gi&uacute;p nồi hấp Class trở n&ecirc;n đa năng v&agrave; c&oacute; thể tiệt tr&ugrave;ng tất cả c&aacute;c mẫu do n&oacute; được trang bị bơm h&uacute;t ch&acirc;n kh&ocirc;ng, với chu tr&igrave;nh hấp đặc biệt:&nbsp;(Th&ecirc;m nước tự động) ---&gt; Tiền ch&acirc;n kh&ocirc;ng ---&gt; Gia nhiệt tạo &aacute;p ---&gt; Tiệt tr&ugrave;ng ---&gt; Xả kh&iacute; ---&gt; Sấy ch&acirc;n kh&ocirc;ng ---&gt; Kết th&uacute;c.</p> <p style="margin:0in 0in 10pt; text-align:start; -webkit-text-stroke-width:0px"><span style="font-size:22px;"><strong>IV. Những thương hiệu nồi hấp tin cậy v&agrave; những lưu &yacute; khi lựa chọn</strong></span></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;">Hiện nay tr&ecirc;n thị trường c&oacute; rất nhiều loại nồi hấp tiệt tr&ugrave;ng trong đ&oacute; chủ yếu l&agrave; c&aacute;c thương hiệu nồi hấp tiệt tr&ugrave;ng được nhập khẩu nguy&ecirc;n chiếc từ c&aacute;c nước: Nhật Bản, H&agrave;n Quốc, Đức, Anh, Đ&agrave;i Loan, Trung Quốc.... C&aacute;c sản phẩm v&ocirc; c&ugrave;ng đa dạng, với nhiều mẫu m&atilde; v&agrave; c&ocirc;ng dụng đ&aacute;p ứng đầy đủ nhu cầu của người sử dụng. Tuy nhi&ecirc;n, để tr&aacute;nh nhầm lẫn kh&ocirc;ng đ&aacute;ng c&oacute; Qu&yacute; kh&aacute;ch vui l&ograve;ng x&aacute;c định đ&uacute;ng nhu cầu sử dụng v&agrave; mẫu cần tiệt tr&ugrave;ng để tr&aacute;nh mua phải nồi hấp kh&ocirc;ng đ&uacute;ng c&ocirc;ng dụng hoặc kh&ocirc;ng thể tiệt tr&ugrave;ng mẫu cần thiết.&nbsp;</p> <p style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;">Với sự ph&aacute;t triển của mạng Internet v&agrave; c&aacute;c trang TMĐT Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; thể dễ t&igrave;m kiếm được v&ocirc; số sản phẩm chỉ với một c&uacute; click chuột. C&aacute;c sản phẩm nồi hấp tiệt tr&ugrave;ng được ưa chuộng nhất thị trường hiện nay c&oacute; thể kể đến như: Nồi hấp ALP - Nhật Bản, Nồi hấp đến từ H&agrave;n Quốc như: Daihan, Labtech. Hoặc một loại sản phẩm rất được ưa chuộng hiện nay do c&oacute; gi&aacute; th&agrave;nh rẻ v&agrave; chất lượng tốt, được bảo h&agrave;nh l&ecirc;n tới 15 th&aacute;ng l&agrave; nồi hấp Jibimed - Trung Quốc.</p> <p style="text-align: justify;">Tuy nhi&ecirc;n Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng cũng h&atilde;y n&ecirc;n c&acirc;n nhắc, t&igrave;m hiểu thật kỹ trước khi quyết định đặt mua&nbsp;c&aacute;c sản phẩm qua mạng. Với c&aacute;c yếu tố cần quan t&acirc;m: Nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, c&aacute;c chứng chỉ về chất lượng, an to&agrave;n, ch&iacute;nh s&aacute;ch bảo h&agrave;nh, gi&aacute; cả... H&atilde;y t&igrave;m kiếm một nh&agrave; cung cấp đủ uy t&iacute;n - Nếu c&oacute; điều kiện Qu&yacute; kh&aacute;ch n&ecirc;n xem h&agrave;ng trực tiếp tại địa chỉ b&ecirc;n b&aacute;n để x&aacute;c thực th&ocirc;ng tin cũng như chất lượng sản phẩm.</p> <p>Tới với Stech S&agrave;i G&ograve;n ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n cam kết:<strong>&nbsp;&quot; Sản phẩm ch&iacute;nh h&atilde;ng - H&agrave;ng c&oacute; sẵn - Bao kiểm tra - Bao check gi&aacute;&quot;</strong></p> <p><strong><span style="font-size:16px;">Th&ocirc;ng tin chi tiết xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</span></strong></p> <p><strong>Mr. T&uacute;:&nbsp;</strong>0968.406.636 - 0911.373.488 -&nbsp;<strong>Email:</strong>&nbsp;thietbistech@gmail.com</p> <p><strong>Mr. Tr&aacute;ng:&nbsp;</strong>094 7.166.718 -&nbsp;<strong>Email:</strong>&nbsp;congtrang.stech@gmail.com</p> <p><strong>C&Ocirc;NG TY TNHH XNK VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ</strong></p> <p><strong>Khu vực ph&iacute;a Bắc:</strong>&nbsp;Nh&agrave; N02F, KĐT Mễ Tr&igrave; Thượng, P Mễ tr&igrave;, Q Nam Từ Li&ecirc;m, TP H&agrave; Nội&nbsp;(&nbsp;<a href="https://goo.gl/maps/1iyUp4beTdF2" target="_blank">Chỉ Đường</a>&nbsp;)</p> <p><strong>Khu vực ph&iacute;a Nam:</strong>&nbsp;103 Đặng Thuỳ Tr&acirc;m, P13, Q B&igrave;nh Thạnh, TP Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;(&nbsp;<a href="https://goo.gl/maps/35fKRNuwq7C2" target="_blank">Chỉ Đường</a>&nbsp;)</p>

Nồi hấp tiệt trùng: Nguyên lý hoạt động, Chức năng và Ứng dụng

<p style="margin:0in 0in 10pt; text-align:start; -webkit-text-stroke-width:0px"><span style="font-size:22px;"><strong><span style="line-height: 18.399999618530273px;">I. Nồi hấp tiệt tr&ugrave;ng l&agrave; g&igrave;?</span></strong></span></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;">Nồi hấp tiệt tr&ugrave;ng (Autoclave) l&agrave; thiết bị khử tr&ugrave;ng (sterilization&nbsp;hay&nbsp;sterilisation) bằng &aacute;p suất hơi nước b&atilde;o ho&agrave;. Sử dụng&nbsp;nhiệt độ cao v&agrave; &aacute;p suất cao để loại trừ hoặc ti&ecirc;u diệt tất c&aacute;c h&igrave;nh th&aacute;i sự sống bao gồm c&aacute;c t&aacute;c nh&acirc;n g&acirc;y truyền nhiễm như: Nấm, vi khuẩn, virus, c&aacute;c dạng b&agrave;o tử,... Hiện diện tr&ecirc;n bề mặt, hay tồn tại trong canh trường, dung dịch thuốc, m&ocirc;i trường nu&ocirc;i cấy vi sinh...</p> <p style="margin:0in 0in 10pt; text-align:start; -webkit-text-stroke-width:0px"><strong><span style="font-size:22px;">II. Ứng dụng của nồi hấp</span></strong></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;">- Nồi hấp tiệt tr&ugrave;ng được sử dụng rộng r&atilde;i c&aacute;c lĩnh vực như:</p> <ul> <li style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>Trong y tế: </strong>Nồi hấp được sử dụng để tiệt tr&ugrave;ng c&aacute;c loại dụng cụ: Dao k&eacute;o, banh, kẹp, ống nội soi... trong phẫu thuật. Tiệt tr&ugrave;ng c&aacute;c loại đồ vải: Quần &aacute;o phẫu thuật, quần &aacute;o bệnh nh&acirc;n... Hấp c&aacute;c mẫu thải bỏ c&oacute; nguy cơ g&acirc;y ph&aacute;t t&aacute;n c&aacute;c loại vi khuẩn vi r&uacute;t, nguồn ph&aacute;t t&aacute;n nguồn bệnh...</li> <li style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>Trong ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghệ sinh học - Nu&ocirc;i cấy m&ocirc;:</strong> Nồi hấp được sử dụng để hấp m&ocirc;i trường nu&ocirc;i cẫy. Hấp dụng cụ nu&ocirc;i cấy: Chai lọ, đĩa peptri, que cấy.... Hấp c&aacute;c mẫu thải bỏ c&oacute; nguy cơ ph&aacute;t t&aacute;n c&aacute;c vi sinh vật g&acirc;y hại ra m&ocirc;i trường.</li> <li style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>Trong ng&agrave;nh Thực phẩm - Đồ uống:</strong> Nồi hấp được sử dụng như một thiết bị thanh tr&ugrave;ng, tiệt tr&ugrave;ng gi&uacute;p tiệt tr&ugrave;ng c&aacute;c loại chai, lọ b&igrave;nh chứa trước khi chiết r&oacute;t đ&oacute;ng hộp. V&agrave; thanh tr&ugrave;ng c&aacute;c sản phẩm đ&oacute;ng chai, đ&oacute;ng hộp gi&uacute;p thực phẩm, đồ uống c&oacute; thể bảo quản l&acirc;u hơn..</li> <li style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>Trong sản xuất c&ocirc;ng nghiệp: </strong>Nồi hấp tiệt tr&ugrave;ng c&oacute; thể sử dụng để tiệt tr&ugrave;ng c&aacute;c sản phẩm y&ecirc;u cầu cầu độ tiệt tr&ugrave;ng như: C&aacute;c loại ống h&uacute;t từ tre, cỏ. C&aacute;c loại chai lọ thuỷ tinh...</li> </ul> <p style="margin:0in 0in 10pt; text-align:start; -webkit-text-stroke-width:0px"><span style="font-size:22px;"><strong>III. Ph&acirc;n loại nồi hấp tiệt tr&ugrave;ng</strong></span></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;">C&oacute; rất nhiều c&aacute;ch ph&acirc;n loại nồi hấp tiệt tr&ugrave;ng tuy nhi&ecirc;n c&oacute; thể chia theo 3&nbsp;c&aacute;ch ch&iacute;nh như sau:</p> <p style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp;1. Ph&acirc;n loại theo kiểu d&aacute;ng thiết kế</strong></p> <ul> <li style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>Nồi hấp để b&agrave;n:</strong> C&aacute;c loại sản phẩm nồi hấp dung t&iacute;ch vừa v&agrave; nhỏ th&ocirc;ng thường nhỏ hơn 50 l&iacute;t. Thiết kế kiểu để b&agrave;n c&oacute; dạng hộp hoặc dạng trụ tr&ograve;n đơn giản c&oacute; tay x&aacute;ch. Sản phẩm c&oacute; k&iacute;ch thước nhỏ gọn tuy nhi&ecirc;n vẫn đảm bảo độ tiệt tr&ugrave;ng (điều kiện nhiệt độ, &aacute;p suất), thời gian gia nhiệt nhanh ch&oacute;ng, tiện dụng với c&aacute;c: Ph&ograve;ng th&iacute; nghiệm, ph&ograve;ng khảm - ph&ograve;ng mổ c&oacute; quy m&ocirc; vừa v&agrave; nhỏ. Ph&ugrave; hợp với lượng mẫu nhỏ như: Dao, k&eacute;o, banh kẹp, dụng cụ mổ, dụng cụ th&iacute; nghiệm...</li> <li style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>Nồi hấp kiểu đứng: </strong>C&aacute;c sản phẩm nồi hấp đặt s&agrave;n, kiểu đứng h&igrave;nh trụ tr&ograve;n hoặc c&oacute; khung th&eacute;p h&igrave;nh hoppj bao quanh. C&oacute; dung t&iacute;ch trung b&igrave;nh lớn c&oacute; thể hấp c&aacute;c mẫu: Dụng cụ, đồ vải, m&ocirc;i trường nu&ocirc;i cấy. Được sử dụng rộng r&atilde;i trong c&aacute;c ph&ograve;ng kh&aacute;m đa khoa, ph&ograve;ng mổ thẩm mỹ, c&aacute;c cơ sở nu&ocirc;i cấy m&ocirc;: Hoa lan, giống c&acirc;y trồng, c&aacute;c hộ nu&ocirc;i cấy nấm, đ&ocirc;ng tr&ugrave;ng hạ thảo...</li> <li style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>Nồi hấp kiểu nằm ngang: </strong>Nồi hấp c&oacute; dung t&iacute;ch lớn tới rất lớn, c&oacute; thiết kế kiểu buồng hấp nằm ngang. Nồi c&oacute; thiết kế 2 buồng ri&ecirc;ng biệt: Buồng gia tạo &aacute;p suất ri&ecirc;ng v&agrave; buồng hấp tiệt tr&ugrave;ng ri&ecirc;ng. Ưu điểm: C&oacute; thể tiệt tr&ugrave;ng 1 lượng mẫu lớn c&ugrave;ng 1 l&uacute;c với độ đồng đều nhiệt độ v&agrave; &aacute;p suất cao, gia nhiệt nhanh v&agrave; c&oacute; thể tạo &aacute;p &aacute;o ngo&agrave;i trước khi hấ gi&uacute;p giảm thời gian tạo &aacute;p suất. Được sử dụng trong hầu hết c&aacute;c bệnh viện: Hấp đồ vải, hấp c&aacute;c loại dụng cụ y tế, b&ocirc;ng gạc, hấp c&aacute;c loại ống nội soi, ống luồn... Sử dụng trong c&aacute;c cơ sở sản xuất: Nu&ocirc;i cấy m&ocirc;, Nu&ocirc;i cấy đ&ocirc;ng tr&ugrave;ng hạ thảo ( Tr&ugrave;ng thảo ), cơ sở sản xuất đồ uống, nước đ&oacute;ng chai, thực phẩm, đồ hộp...</li> </ul> <p style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp;2. Ph&acirc;n loại theo chức năng nồi hấp</strong></p> <ul> <li style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>Nồi hấp ướt: </strong>Nồi hấp tiệt tr&ugrave;ng bằng hơi nước b&atilde;o ho&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; chức năng sấy kh&ocirc;. Với quy tr&igrave;nh: ( Th&ecirc;m nước ) ---&gt; Gia nhiệt tạo &aacute;p ---&gt; Tiệt tr&ugrave;ng ---&gt; Xả kh&iacute; ---&gt; Kết th&uacute;c. Ph&ugrave; hợp để hấp m&ocirc;i trường nu&ocirc;i cấy, hấp một số loại dụng cụ y tế kh&ocirc;ng yều cầu sấy kh&ocirc; hoặc c&oacute; hệ thống sấy kh&ocirc; ri&ecirc;ng biệt. Hấp c&aacute;c loại mẫu thải bỏ.</li> <li style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>Nồi hấp tiệt tr&ugrave;ng sấy kh&ocirc;: </strong>Nồi hấp tiệt tr&ugrave;ng c&oacute; chức năng sấy kh&ocirc; tự động hoặc thủ c&ocirc;ng. Với chu tr&igrave;nh hoạt động như sau:&nbsp; ( Th&ecirc;m nước ) ---&gt; Gia nhiệt tạo &aacute;p ---&gt; Tiệt tr&ugrave;ng ---&gt; Xả kh&iacute; ---&gt; Sấy kh&ocirc; ---&gt;&nbsp;Kết th&uacute;c. Ph&ugrave; hợp để hấp tiệt tr&ugrave;ng dụng cụ phẫu thuật, c&aacute;c loại quần &aacute;o phẫu thuật,... C&aacute;c loại dụng cụ th&iacute; nghiệm, dụng cụ cấy giống...&nbsp;</li> <li style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>Nồi hấp tiệt tr&ugrave;ng sấy ch&acirc;n kh&ocirc;ng: </strong>Nồi hấp tiệt tr&ugrave;ng c&oacute; trang bị chức năng h&uacute;t ch&acirc;n kh&ocirc;ng phục vụ: Tạo ch&acirc;n kh&ocirc;ng trước khi hấp v&agrave; sấy ch&acirc;n kh&ocirc;ng sau khi tiệt tr&ugrave;ng. Với 1 chu tr&igrave;nh ho&agrave;n thiện: (Th&ecirc;m nước tự động) ---&gt; Tiền ch&acirc;n kh&ocirc;ng ---&gt; Gia nhiệt tạo &aacute;p ---&gt; Tiệt tr&ugrave;ng ---&gt; Xả kh&iacute; ---&gt; Sấy ch&acirc;n kh&ocirc;ng ---&gt; Kết th&uacute;c.</li> </ul> <p style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp;3. Ph&acirc;n loại theo ti&ecirc;u chuẩn ch&acirc;u &Acirc;u EN 13060:</strong></p> <ul> <li style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>Nồi hấp Class B:</strong> Tiệt tr&ugrave;ng được tất cả c&aacute;c mẫu ( Dụng cụ rắn, mẫu c&oacute; cấu tr&uacute;c xốp, mẫu rỗng, c&aacute;c mẫu đ&oacute;ng g&oacute;i v&agrave; mẫu chưa đ&oacute;ng g&oacute;i...)&nbsp;</li> <li style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>Nồi hấp Class N: </strong>Tiệt tr&ugrave;ng c&aacute;c mẫu thể rắn&nbsp;chưa đ&oacute;ng g&oacute;i</li> <li style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>Nồi hấp Class S:</strong> Tiệt tr&ugrave;ng c&aacute;c loại dụng cụ rắn chưa đ&oacute;ng g&oacute;i v&agrave; một số loại kh&aacute;c được nh&agrave; sản xuất chỉ định.</li> </ul> <p style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;">=&gt; Như v&acirc;ỵ nồi hấp Class B c&oacute; thể tiệt tr&ugrave;ng tất cả c&aacute;c loại mẫu kể cả c&aacute;c loại mẫu rỗng như dụng cụ nha khoa, c&aacute;c loại ống nội soi, c&aacute;c bvật thể rỗng xốp... Điểm đặc biệt gi&uacute;p nồi hấp Class trở n&ecirc;n đa năng v&agrave; c&oacute; thể tiệt tr&ugrave;ng tất cả c&aacute;c mẫu do n&oacute; được trang bị bơm h&uacute;t ch&acirc;n kh&ocirc;ng, với chu tr&igrave;nh hấp đặc biệt:&nbsp;(Th&ecirc;m nước tự động) ---&gt; Tiền ch&acirc;n kh&ocirc;ng ---&gt; Gia nhiệt tạo &aacute;p ---&gt; Tiệt tr&ugrave;ng ---&gt; Xả kh&iacute; ---&gt; Sấy ch&acirc;n kh&ocirc;ng ---&gt; Kết th&uacute;c.</p> <p style="margin:0in 0in 10pt; text-align:start; -webkit-text-stroke-width:0px"><span style="font-size:22px;"><strong>IV. Những thương hiệu nồi hấp tin cậy v&agrave; những lưu &yacute; khi lựa chọn</strong></span></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;">Hiện nay tr&ecirc;n thị trường c&oacute; rất nhiều loại nồi hấp tiệt tr&ugrave;ng trong đ&oacute; chủ yếu l&agrave; c&aacute;c thương hiệu nồi hấp tiệt tr&ugrave;ng được nhập khẩu nguy&ecirc;n chiếc từ c&aacute;c nước: Nhật Bản, H&agrave;n Quốc, Đức, Anh, Đ&agrave;i Loan, Trung Quốc.... C&aacute;c sản phẩm v&ocirc; c&ugrave;ng đa dạng, với nhiều mẫu m&atilde; v&agrave; c&ocirc;ng dụng đ&aacute;p ứng đầy đủ nhu cầu của người sử dụng. Tuy nhi&ecirc;n, để tr&aacute;nh nhầm lẫn kh&ocirc;ng đ&aacute;ng c&oacute; Qu&yacute; kh&aacute;ch vui l&ograve;ng x&aacute;c định đ&uacute;ng nhu cầu sử dụng v&agrave; mẫu cần tiệt tr&ugrave;ng để tr&aacute;nh mua phải nồi hấp kh&ocirc;ng đ&uacute;ng c&ocirc;ng dụng hoặc kh&ocirc;ng thể tiệt tr&ugrave;ng mẫu cần thiết.&nbsp;</p> <p style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;">Với sự ph&aacute;t triển của mạng Internet v&agrave; c&aacute;c trang TMĐT Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; thể dễ t&igrave;m kiếm được v&ocirc; số sản phẩm chỉ với một c&uacute; click chuột. C&aacute;c sản phẩm nồi hấp tiệt tr&ugrave;ng được ưa chuộng nhất thị trường hiện nay c&oacute; thể kể đến như: Nồi hấp ALP - Nhật Bản, Nồi hấp đến từ H&agrave;n Quốc như: Daihan, Labtech. Hoặc một loại sản phẩm rất được ưa chuộng hiện nay do c&oacute; gi&aacute; th&agrave;nh rẻ v&agrave; chất lượng tốt, được bảo h&agrave;nh l&ecirc;n tới 15 th&aacute;ng l&agrave; nồi hấp Jibimed - Trung Quốc.</p> <p style="text-align: justify;">Tuy nhi&ecirc;n Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng cũng h&atilde;y n&ecirc;n c&acirc;n nhắc, t&igrave;m hiểu thật kỹ trước khi quyết định đặt mua&nbsp;c&aacute;c sản phẩm qua mạng. Với c&aacute;c yếu tố cần quan t&acirc;m: Nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, c&aacute;c chứng chỉ về chất lượng, an to&agrave;n, ch&iacute;nh s&aacute;ch bảo h&agrave;nh, gi&aacute; cả... H&atilde;y t&igrave;m kiếm một nh&agrave; cung cấp đủ uy t&iacute;n - Nếu c&oacute; điều kiện Qu&yacute; kh&aacute;ch n&ecirc;n xem h&agrave;ng trực tiếp tại địa chỉ b&ecirc;n b&aacute;n để x&aacute;c thực th&ocirc;ng tin cũng như chất lượng sản phẩm.</p> <p>Tới với Stech S&agrave;i G&ograve;n ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n cam kết:<strong>&nbsp;&quot; Sản phẩm ch&iacute;nh h&atilde;ng - H&agrave;ng c&oacute; sẵn - Bao kiểm tra - Bao check gi&aacute;&quot;</strong></p> <p><strong><span style="font-size:16px;">Th&ocirc;ng tin chi tiết xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</span></strong></p> <p><strong>Mr. T&uacute;:&nbsp;</strong>0968.406.636 - 0911.373.488 -&nbsp;<strong>Email:</strong>&nbsp;thietbistech@gmail.com</p> <p><strong>Mr. Tr&aacute;ng:&nbsp;</strong>094 7.166.718 -&nbsp;<strong>Email:</strong>&nbsp;congtrang.stech@gmail.com</p> <p><strong>C&Ocirc;NG TY TNHH XNK VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ</strong></p> <p><strong>Khu vực ph&iacute;a Bắc:</strong>&nbsp;Nh&agrave; N02F, KĐT Mễ Tr&igrave; Thượng, P Mễ tr&igrave;, Q Nam Từ Li&ecirc;m, TP H&agrave; Nội&nbsp;(&nbsp;<a href="https://goo.gl/maps/1iyUp4beTdF2" target="_blank">Chỉ Đường</a>&nbsp;)</p> <p><strong>Khu vực ph&iacute;a Nam:</strong>&nbsp;103 Đặng Thuỳ Tr&acirc;m, P13, Q B&igrave;nh Thạnh, TP Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;(&nbsp;<a href="https://goo.gl/maps/35fKRNuwq7C2" target="_blank">Chỉ Đường</a>&nbsp;)</p>

Nồi hấp tiệt trùng: Nguyên lý hoạt động, Chức năng và Ứng dụng

<p style="margin:0in 0in 10pt; text-align:start; -webkit-text-stroke-width:0px"><span style="font-size:22px;"><strong><span style="line-height: 18.399999618530273px;">I. Nồi hấp tiệt tr&ugrave;ng l&agrave; g&igrave;?</span></strong></span></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;">Nồi hấp tiệt tr&ugrave;ng (Autoclave) l&agrave; thiết bị khử tr&ugrave;ng (sterilization&nbsp;hay&nbsp;sterilisation) bằng &aacute;p suất hơi nước b&atilde;o ho&agrave;. Sử dụng&nbsp;nhiệt độ cao v&agrave; &aacute;p suất cao để loại trừ hoặc ti&ecirc;u diệt tất c&aacute;c h&igrave;nh th&aacute;i sự sống bao gồm c&aacute;c t&aacute;c nh&acirc;n g&acirc;y truyền nhiễm như: Nấm, vi khuẩn, virus, c&aacute;c dạng b&agrave;o tử,... Hiện diện tr&ecirc;n bề mặt, hay tồn tại trong canh trường, dung dịch thuốc, m&ocirc;i trường nu&ocirc;i cấy vi sinh...</p> <p style="margin:0in 0in 10pt; text-align:start; -webkit-text-stroke-width:0px"><strong><span style="font-size:22px;">II. Ứng dụng của nồi hấp</span></strong></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;">- Nồi hấp tiệt tr&ugrave;ng được sử dụng rộng r&atilde;i c&aacute;c lĩnh vực như:</p> <ul> <li style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>Trong y tế: </strong>Nồi hấp được sử dụng để tiệt tr&ugrave;ng c&aacute;c loại dụng cụ: Dao k&eacute;o, banh, kẹp, ống nội soi... trong phẫu thuật. Tiệt tr&ugrave;ng c&aacute;c loại đồ vải: Quần &aacute;o phẫu thuật, quần &aacute;o bệnh nh&acirc;n... Hấp c&aacute;c mẫu thải bỏ c&oacute; nguy cơ g&acirc;y ph&aacute;t t&aacute;n c&aacute;c loại vi khuẩn vi r&uacute;t, nguồn ph&aacute;t t&aacute;n nguồn bệnh...</li> <li style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>Trong ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghệ sinh học - Nu&ocirc;i cấy m&ocirc;:</strong> Nồi hấp được sử dụng để hấp m&ocirc;i trường nu&ocirc;i cẫy. Hấp dụng cụ nu&ocirc;i cấy: Chai lọ, đĩa peptri, que cấy.... Hấp c&aacute;c mẫu thải bỏ c&oacute; nguy cơ ph&aacute;t t&aacute;n c&aacute;c vi sinh vật g&acirc;y hại ra m&ocirc;i trường.</li> <li style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>Trong ng&agrave;nh Thực phẩm - Đồ uống:</strong> Nồi hấp được sử dụng như một thiết bị thanh tr&ugrave;ng, tiệt tr&ugrave;ng gi&uacute;p tiệt tr&ugrave;ng c&aacute;c loại chai, lọ b&igrave;nh chứa trước khi chiết r&oacute;t đ&oacute;ng hộp. V&agrave; thanh tr&ugrave;ng c&aacute;c sản phẩm đ&oacute;ng chai, đ&oacute;ng hộp gi&uacute;p thực phẩm, đồ uống c&oacute; thể bảo quản l&acirc;u hơn..</li> <li style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>Trong sản xuất c&ocirc;ng nghiệp: </strong>Nồi hấp tiệt tr&ugrave;ng c&oacute; thể sử dụng để tiệt tr&ugrave;ng c&aacute;c sản phẩm y&ecirc;u cầu cầu độ tiệt tr&ugrave;ng như: C&aacute;c loại ống h&uacute;t từ tre, cỏ. C&aacute;c loại chai lọ thuỷ tinh...</li> </ul> <p style="margin:0in 0in 10pt; text-align:start; -webkit-text-stroke-width:0px"><span style="font-size:22px;"><strong>III. Ph&acirc;n loại nồi hấp tiệt tr&ugrave;ng</strong></span></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;">C&oacute; rất nhiều c&aacute;ch ph&acirc;n loại nồi hấp tiệt tr&ugrave;ng tuy nhi&ecirc;n c&oacute; thể chia theo 3&nbsp;c&aacute;ch ch&iacute;nh như sau:</p> <p style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp;1. Ph&acirc;n loại theo kiểu d&aacute;ng thiết kế</strong></p> <ul> <li style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>Nồi hấp để b&agrave;n:</strong> C&aacute;c loại sản phẩm nồi hấp dung t&iacute;ch vừa v&agrave; nhỏ th&ocirc;ng thường nhỏ hơn 50 l&iacute;t. Thiết kế kiểu để b&agrave;n c&oacute; dạng hộp hoặc dạng trụ tr&ograve;n đơn giản c&oacute; tay x&aacute;ch. Sản phẩm c&oacute; k&iacute;ch thước nhỏ gọn tuy nhi&ecirc;n vẫn đảm bảo độ tiệt tr&ugrave;ng (điều kiện nhiệt độ, &aacute;p suất), thời gian gia nhiệt nhanh ch&oacute;ng, tiện dụng với c&aacute;c: Ph&ograve;ng th&iacute; nghiệm, ph&ograve;ng khảm - ph&ograve;ng mổ c&oacute; quy m&ocirc; vừa v&agrave; nhỏ. Ph&ugrave; hợp với lượng mẫu nhỏ như: Dao, k&eacute;o, banh kẹp, dụng cụ mổ, dụng cụ th&iacute; nghiệm...</li> <li style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>Nồi hấp kiểu đứng: </strong>C&aacute;c sản phẩm nồi hấp đặt s&agrave;n, kiểu đứng h&igrave;nh trụ tr&ograve;n hoặc c&oacute; khung th&eacute;p h&igrave;nh hoppj bao quanh. C&oacute; dung t&iacute;ch trung b&igrave;nh lớn c&oacute; thể hấp c&aacute;c mẫu: Dụng cụ, đồ vải, m&ocirc;i trường nu&ocirc;i cấy. Được sử dụng rộng r&atilde;i trong c&aacute;c ph&ograve;ng kh&aacute;m đa khoa, ph&ograve;ng mổ thẩm mỹ, c&aacute;c cơ sở nu&ocirc;i cấy m&ocirc;: Hoa lan, giống c&acirc;y trồng, c&aacute;c hộ nu&ocirc;i cấy nấm, đ&ocirc;ng tr&ugrave;ng hạ thảo...</li> <li style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>Nồi hấp kiểu nằm ngang: </strong>Nồi hấp c&oacute; dung t&iacute;ch lớn tới rất lớn, c&oacute; thiết kế kiểu buồng hấp nằm ngang. Nồi c&oacute; thiết kế 2 buồng ri&ecirc;ng biệt: Buồng gia tạo &aacute;p suất ri&ecirc;ng v&agrave; buồng hấp tiệt tr&ugrave;ng ri&ecirc;ng. Ưu điểm: C&oacute; thể tiệt tr&ugrave;ng 1 lượng mẫu lớn c&ugrave;ng 1 l&uacute;c với độ đồng đều nhiệt độ v&agrave; &aacute;p suất cao, gia nhiệt nhanh v&agrave; c&oacute; thể tạo &aacute;p &aacute;o ngo&agrave;i trước khi hấ gi&uacute;p giảm thời gian tạo &aacute;p suất. Được sử dụng trong hầu hết c&aacute;c bệnh viện: Hấp đồ vải, hấp c&aacute;c loại dụng cụ y tế, b&ocirc;ng gạc, hấp c&aacute;c loại ống nội soi, ống luồn... Sử dụng trong c&aacute;c cơ sở sản xuất: Nu&ocirc;i cấy m&ocirc;, Nu&ocirc;i cấy đ&ocirc;ng tr&ugrave;ng hạ thảo ( Tr&ugrave;ng thảo ), cơ sở sản xuất đồ uống, nước đ&oacute;ng chai, thực phẩm, đồ hộp...</li> </ul> <p style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp;2. Ph&acirc;n loại theo chức năng nồi hấp</strong></p> <ul> <li style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>Nồi hấp ướt: </strong>Nồi hấp tiệt tr&ugrave;ng bằng hơi nước b&atilde;o ho&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; chức năng sấy kh&ocirc;. Với quy tr&igrave;nh: ( Th&ecirc;m nước ) ---&gt; Gia nhiệt tạo &aacute;p ---&gt; Tiệt tr&ugrave;ng ---&gt; Xả kh&iacute; ---&gt; Kết th&uacute;c. Ph&ugrave; hợp để hấp m&ocirc;i trường nu&ocirc;i cấy, hấp một số loại dụng cụ y tế kh&ocirc;ng yều cầu sấy kh&ocirc; hoặc c&oacute; hệ thống sấy kh&ocirc; ri&ecirc;ng biệt. Hấp c&aacute;c loại mẫu thải bỏ.</li> <li style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>Nồi hấp tiệt tr&ugrave;ng sấy kh&ocirc;: </strong>Nồi hấp tiệt tr&ugrave;ng c&oacute; chức năng sấy kh&ocirc; tự động hoặc thủ c&ocirc;ng. Với chu tr&igrave;nh hoạt động như sau:&nbsp; ( Th&ecirc;m nước ) ---&gt; Gia nhiệt tạo &aacute;p ---&gt; Tiệt tr&ugrave;ng ---&gt; Xả kh&iacute; ---&gt; Sấy kh&ocirc; ---&gt;&nbsp;Kết th&uacute;c. Ph&ugrave; hợp để hấp tiệt tr&ugrave;ng dụng cụ phẫu thuật, c&aacute;c loại quần &aacute;o phẫu thuật,... C&aacute;c loại dụng cụ th&iacute; nghiệm, dụng cụ cấy giống...&nbsp;</li> <li style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>Nồi hấp tiệt tr&ugrave;ng sấy ch&acirc;n kh&ocirc;ng: </strong>Nồi hấp tiệt tr&ugrave;ng c&oacute; trang bị chức năng h&uacute;t ch&acirc;n kh&ocirc;ng phục vụ: Tạo ch&acirc;n kh&ocirc;ng trước khi hấp v&agrave; sấy ch&acirc;n kh&ocirc;ng sau khi tiệt tr&ugrave;ng. Với 1 chu tr&igrave;nh ho&agrave;n thiện: (Th&ecirc;m nước tự động) ---&gt; Tiền ch&acirc;n kh&ocirc;ng ---&gt; Gia nhiệt tạo &aacute;p ---&gt; Tiệt tr&ugrave;ng ---&gt; Xả kh&iacute; ---&gt; Sấy ch&acirc;n kh&ocirc;ng ---&gt; Kết th&uacute;c.</li> </ul> <p style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp;3. Ph&acirc;n loại theo ti&ecirc;u chuẩn ch&acirc;u &Acirc;u EN 13060:</strong></p> <ul> <li style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>Nồi hấp Class B:</strong> Tiệt tr&ugrave;ng được tất cả c&aacute;c mẫu ( Dụng cụ rắn, mẫu c&oacute; cấu tr&uacute;c xốp, mẫu rỗng, c&aacute;c mẫu đ&oacute;ng g&oacute;i v&agrave; mẫu chưa đ&oacute;ng g&oacute;i...)&nbsp;</li> <li style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>Nồi hấp Class N: </strong>Tiệt tr&ugrave;ng c&aacute;c mẫu thể rắn&nbsp;chưa đ&oacute;ng g&oacute;i</li> <li style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>Nồi hấp Class S:</strong> Tiệt tr&ugrave;ng c&aacute;c loại dụng cụ rắn chưa đ&oacute;ng g&oacute;i v&agrave; một số loại kh&aacute;c được nh&agrave; sản xuất chỉ định.</li> </ul> <p style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;">=&gt; Như v&acirc;ỵ nồi hấp Class B c&oacute; thể tiệt tr&ugrave;ng tất cả c&aacute;c loại mẫu kể cả c&aacute;c loại mẫu rỗng như dụng cụ nha khoa, c&aacute;c loại ống nội soi, c&aacute;c bvật thể rỗng xốp... Điểm đặc biệt gi&uacute;p nồi hấp Class trở n&ecirc;n đa năng v&agrave; c&oacute; thể tiệt tr&ugrave;ng tất cả c&aacute;c mẫu do n&oacute; được trang bị bơm h&uacute;t ch&acirc;n kh&ocirc;ng, với chu tr&igrave;nh hấp đặc biệt:&nbsp;(Th&ecirc;m nước tự động) ---&gt; Tiền ch&acirc;n kh&ocirc;ng ---&gt; Gia nhiệt tạo &aacute;p ---&gt; Tiệt tr&ugrave;ng ---&gt; Xả kh&iacute; ---&gt; Sấy ch&acirc;n kh&ocirc;ng ---&gt; Kết th&uacute;c.</p> <p style="margin:0in 0in 10pt; text-align:start; -webkit-text-stroke-width:0px"><span style="font-size:22px;"><strong>IV. Những thương hiệu nồi hấp tin cậy v&agrave; những lưu &yacute; khi lựa chọn</strong></span></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;">Hiện nay tr&ecirc;n thị trường c&oacute; rất nhiều loại nồi hấp tiệt tr&ugrave;ng trong đ&oacute; chủ yếu l&agrave; c&aacute;c thương hiệu nồi hấp tiệt tr&ugrave;ng được nhập khẩu nguy&ecirc;n chiếc từ c&aacute;c nước: Nhật Bản, H&agrave;n Quốc, Đức, Anh, Đ&agrave;i Loan, Trung Quốc.... C&aacute;c sản phẩm v&ocirc; c&ugrave;ng đa dạng, với nhiều mẫu m&atilde; v&agrave; c&ocirc;ng dụng đ&aacute;p ứng đầy đủ nhu cầu của người sử dụng. Tuy nhi&ecirc;n, để tr&aacute;nh nhầm lẫn kh&ocirc;ng đ&aacute;ng c&oacute; Qu&yacute; kh&aacute;ch vui l&ograve;ng x&aacute;c định đ&uacute;ng nhu cầu sử dụng v&agrave; mẫu cần tiệt tr&ugrave;ng để tr&aacute;nh mua phải nồi hấp kh&ocirc;ng đ&uacute;ng c&ocirc;ng dụng hoặc kh&ocirc;ng thể tiệt tr&ugrave;ng mẫu cần thiết.&nbsp;</p> <p style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;">Với sự ph&aacute;t triển của mạng Internet v&agrave; c&aacute;c trang TMĐT Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; thể dễ t&igrave;m kiếm được v&ocirc; số sản phẩm chỉ với một c&uacute; click chuột. C&aacute;c sản phẩm nồi hấp tiệt tr&ugrave;ng được ưa chuộng nhất thị trường hiện nay c&oacute; thể kể đến như: Nồi hấp ALP - Nhật Bản, Nồi hấp đến từ H&agrave;n Quốc như: Daihan, Labtech. Hoặc một loại sản phẩm rất được ưa chuộng hiện nay do c&oacute; gi&aacute; th&agrave;nh rẻ v&agrave; chất lượng tốt, được bảo h&agrave;nh l&ecirc;n tới 15 th&aacute;ng l&agrave; nồi hấp Jibimed - Trung Quốc.</p> <p style="text-align: justify;">Tuy nhi&ecirc;n Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng cũng h&atilde;y n&ecirc;n c&acirc;n nhắc, t&igrave;m hiểu thật kỹ trước khi quyết định đặt mua&nbsp;c&aacute;c sản phẩm qua mạng. Với c&aacute;c yếu tố cần quan t&acirc;m: Nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, c&aacute;c chứng chỉ về chất lượng, an to&agrave;n, ch&iacute;nh s&aacute;ch bảo h&agrave;nh, gi&aacute; cả... H&atilde;y t&igrave;m kiếm một nh&agrave; cung cấp đủ uy t&iacute;n - Nếu c&oacute; điều kiện Qu&yacute; kh&aacute;ch n&ecirc;n xem h&agrave;ng trực tiếp tại địa chỉ b&ecirc;n b&aacute;n để x&aacute;c thực th&ocirc;ng tin cũng như chất lượng sản phẩm.</p> <p>Tới với Stech S&agrave;i G&ograve;n ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n cam kết:<strong>&nbsp;&quot; Sản phẩm ch&iacute;nh h&atilde;ng - H&agrave;ng c&oacute; sẵn - Bao kiểm tra - Bao check gi&aacute;&quot;</strong></p> <p><strong><span style="font-size:16px;">Th&ocirc;ng tin chi tiết xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</span></strong></p> <p><strong>Mr. T&uacute;:&nbsp;</strong>0968.406.636 - 0911.373.488 -&nbsp;<strong>Email:</strong>&nbsp;thietbistech@gmail.com</p> <p><strong>Mr. Tr&aacute;ng:&nbsp;</strong>094 7.166.718 -&nbsp;<strong>Email:</strong>&nbsp;congtrang.stech@gmail.com</p> <p><strong>C&Ocirc;NG TY TNHH XNK VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ</strong></p> <p><strong>Khu vực ph&iacute;a Bắc:</strong>&nbsp;Nh&agrave; N02F, KĐT Mễ Tr&igrave; Thượng, P Mễ tr&igrave;, Q Nam Từ Li&ecirc;m, TP H&agrave; Nội&nbsp;(&nbsp;<a href="https://goo.gl/maps/1iyUp4beTdF2" target="_blank">Chỉ Đường</a>&nbsp;)</p> <p><strong>Khu vực ph&iacute;a Nam:</strong>&nbsp;103 Đặng Thuỳ Tr&acirc;m, P13, Q B&igrave;nh Thạnh, TP Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;(&nbsp;<a href="https://goo.gl/maps/35fKRNuwq7C2" target="_blank">Chỉ Đường</a>&nbsp;)</p>

Nồi hấp tiệt trùng: Nguyên lý hoạt động, Chức năng và Ứng dụng

<p style="margin:0in 0in 10pt; text-align:start; -webkit-text-stroke-width:0px"><span style="font-size:22px;"><strong><span style="line-height: 18.399999618530273px;">I. Nồi hấp tiệt tr&ugrave;ng l&agrave; g&igrave;?</span></strong></span></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;">Nồi hấp tiệt tr&ugrave;ng (Autoclave) l&agrave; thiết bị khử tr&ugrave;ng (sterilization&nbsp;hay&nbsp;sterilisation) bằng &aacute;p suất hơi nước b&atilde;o ho&agrave;. Sử dụng&nbsp;nhiệt độ cao v&agrave; &aacute;p suất cao để loại trừ hoặc ti&ecirc;u diệt tất c&aacute;c h&igrave;nh th&aacute;i sự sống bao gồm c&aacute;c t&aacute;c nh&acirc;n g&acirc;y truyền nhiễm như: Nấm, vi khuẩn, virus, c&aacute;c dạng b&agrave;o tử,... Hiện diện tr&ecirc;n bề mặt, hay tồn tại trong canh trường, dung dịch thuốc, m&ocirc;i trường nu&ocirc;i cấy vi sinh...</p> <p style="margin:0in 0in 10pt; text-align:start; -webkit-text-stroke-width:0px"><strong><span style="font-size:22px;">II. Ứng dụng của nồi hấp</span></strong></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;">- Nồi hấp tiệt tr&ugrave;ng được sử dụng rộng r&atilde;i c&aacute;c lĩnh vực như:</p> <ul> <li style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>Trong y tế: </strong>Nồi hấp được sử dụng để tiệt tr&ugrave;ng c&aacute;c loại dụng cụ: Dao k&eacute;o, banh, kẹp, ống nội soi... trong phẫu thuật. Tiệt tr&ugrave;ng c&aacute;c loại đồ vải: Quần &aacute;o phẫu thuật, quần &aacute;o bệnh nh&acirc;n... Hấp c&aacute;c mẫu thải bỏ c&oacute; nguy cơ g&acirc;y ph&aacute;t t&aacute;n c&aacute;c loại vi khuẩn vi r&uacute;t, nguồn ph&aacute;t t&aacute;n nguồn bệnh...</li> <li style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>Trong ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghệ sinh học - Nu&ocirc;i cấy m&ocirc;:</strong> Nồi hấp được sử dụng để hấp m&ocirc;i trường nu&ocirc;i cẫy. Hấp dụng cụ nu&ocirc;i cấy: Chai lọ, đĩa peptri, que cấy.... Hấp c&aacute;c mẫu thải bỏ c&oacute; nguy cơ ph&aacute;t t&aacute;n c&aacute;c vi sinh vật g&acirc;y hại ra m&ocirc;i trường.</li> <li style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>Trong ng&agrave;nh Thực phẩm - Đồ uống:</strong> Nồi hấp được sử dụng như một thiết bị thanh tr&ugrave;ng, tiệt tr&ugrave;ng gi&uacute;p tiệt tr&ugrave;ng c&aacute;c loại chai, lọ b&igrave;nh chứa trước khi chiết r&oacute;t đ&oacute;ng hộp. V&agrave; thanh tr&ugrave;ng c&aacute;c sản phẩm đ&oacute;ng chai, đ&oacute;ng hộp gi&uacute;p thực phẩm, đồ uống c&oacute; thể bảo quản l&acirc;u hơn..</li> <li style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>Trong sản xuất c&ocirc;ng nghiệp: </strong>Nồi hấp tiệt tr&ugrave;ng c&oacute; thể sử dụng để tiệt tr&ugrave;ng c&aacute;c sản phẩm y&ecirc;u cầu cầu độ tiệt tr&ugrave;ng như: C&aacute;c loại ống h&uacute;t từ tre, cỏ. C&aacute;c loại chai lọ thuỷ tinh...</li> </ul> <p style="margin:0in 0in 10pt; text-align:start; -webkit-text-stroke-width:0px"><span style="font-size:22px;"><strong>III. Ph&acirc;n loại nồi hấp tiệt tr&ugrave;ng</strong></span></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;">C&oacute; rất nhiều c&aacute;ch ph&acirc;n loại nồi hấp tiệt tr&ugrave;ng tuy nhi&ecirc;n c&oacute; thể chia theo 3&nbsp;c&aacute;ch ch&iacute;nh như sau:</p> <p style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp;1. Ph&acirc;n loại theo kiểu d&aacute;ng thiết kế</strong></p> <ul> <li style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>Nồi hấp để b&agrave;n:</strong> C&aacute;c loại sản phẩm nồi hấp dung t&iacute;ch vừa v&agrave; nhỏ th&ocirc;ng thường nhỏ hơn 50 l&iacute;t. Thiết kế kiểu để b&agrave;n c&oacute; dạng hộp hoặc dạng trụ tr&ograve;n đơn giản c&oacute; tay x&aacute;ch. Sản phẩm c&oacute; k&iacute;ch thước nhỏ gọn tuy nhi&ecirc;n vẫn đảm bảo độ tiệt tr&ugrave;ng (điều kiện nhiệt độ, &aacute;p suất), thời gian gia nhiệt nhanh ch&oacute;ng, tiện dụng với c&aacute;c: Ph&ograve;ng th&iacute; nghiệm, ph&ograve;ng khảm - ph&ograve;ng mổ c&oacute; quy m&ocirc; vừa v&agrave; nhỏ. Ph&ugrave; hợp với lượng mẫu nhỏ như: Dao, k&eacute;o, banh kẹp, dụng cụ mổ, dụng cụ th&iacute; nghiệm...</li> <li style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>Nồi hấp kiểu đứng: </strong>C&aacute;c sản phẩm nồi hấp đặt s&agrave;n, kiểu đứng h&igrave;nh trụ tr&ograve;n hoặc c&oacute; khung th&eacute;p h&igrave;nh hoppj bao quanh. C&oacute; dung t&iacute;ch trung b&igrave;nh lớn c&oacute; thể hấp c&aacute;c mẫu: Dụng cụ, đồ vải, m&ocirc;i trường nu&ocirc;i cấy. Được sử dụng rộng r&atilde;i trong c&aacute;c ph&ograve;ng kh&aacute;m đa khoa, ph&ograve;ng mổ thẩm mỹ, c&aacute;c cơ sở nu&ocirc;i cấy m&ocirc;: Hoa lan, giống c&acirc;y trồng, c&aacute;c hộ nu&ocirc;i cấy nấm, đ&ocirc;ng tr&ugrave;ng hạ thảo...</li> <li style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>Nồi hấp kiểu nằm ngang: </strong>Nồi hấp c&oacute; dung t&iacute;ch lớn tới rất lớn, c&oacute; thiết kế kiểu buồng hấp nằm ngang. Nồi c&oacute; thiết kế 2 buồng ri&ecirc;ng biệt: Buồng gia tạo &aacute;p suất ri&ecirc;ng v&agrave; buồng hấp tiệt tr&ugrave;ng ri&ecirc;ng. Ưu điểm: C&oacute; thể tiệt tr&ugrave;ng 1 lượng mẫu lớn c&ugrave;ng 1 l&uacute;c với độ đồng đều nhiệt độ v&agrave; &aacute;p suất cao, gia nhiệt nhanh v&agrave; c&oacute; thể tạo &aacute;p &aacute;o ngo&agrave;i trước khi hấ gi&uacute;p giảm thời gian tạo &aacute;p suất. Được sử dụng trong hầu hết c&aacute;c bệnh viện: Hấp đồ vải, hấp c&aacute;c loại dụng cụ y tế, b&ocirc;ng gạc, hấp c&aacute;c loại ống nội soi, ống luồn... Sử dụng trong c&aacute;c cơ sở sản xuất: Nu&ocirc;i cấy m&ocirc;, Nu&ocirc;i cấy đ&ocirc;ng tr&ugrave;ng hạ thảo ( Tr&ugrave;ng thảo ), cơ sở sản xuất đồ uống, nước đ&oacute;ng chai, thực phẩm, đồ hộp...</li> </ul> <p style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp;2. Ph&acirc;n loại theo chức năng nồi hấp</strong></p> <ul> <li style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>Nồi hấp ướt: </strong>Nồi hấp tiệt tr&ugrave;ng bằng hơi nước b&atilde;o ho&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; chức năng sấy kh&ocirc;. Với quy tr&igrave;nh: ( Th&ecirc;m nước ) ---&gt; Gia nhiệt tạo &aacute;p ---&gt; Tiệt tr&ugrave;ng ---&gt; Xả kh&iacute; ---&gt; Kết th&uacute;c. Ph&ugrave; hợp để hấp m&ocirc;i trường nu&ocirc;i cấy, hấp một số loại dụng cụ y tế kh&ocirc;ng yều cầu sấy kh&ocirc; hoặc c&oacute; hệ thống sấy kh&ocirc; ri&ecirc;ng biệt. Hấp c&aacute;c loại mẫu thải bỏ.</li> <li style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>Nồi hấp tiệt tr&ugrave;ng sấy kh&ocirc;: </strong>Nồi hấp tiệt tr&ugrave;ng c&oacute; chức năng sấy kh&ocirc; tự động hoặc thủ c&ocirc;ng. Với chu tr&igrave;nh hoạt động như sau:&nbsp; ( Th&ecirc;m nước ) ---&gt; Gia nhiệt tạo &aacute;p ---&gt; Tiệt tr&ugrave;ng ---&gt; Xả kh&iacute; ---&gt; Sấy kh&ocirc; ---&gt;&nbsp;Kết th&uacute;c. Ph&ugrave; hợp để hấp tiệt tr&ugrave;ng dụng cụ phẫu thuật, c&aacute;c loại quần &aacute;o phẫu thuật,... C&aacute;c loại dụng cụ th&iacute; nghiệm, dụng cụ cấy giống...&nbsp;</li> <li style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>Nồi hấp tiệt tr&ugrave;ng sấy ch&acirc;n kh&ocirc;ng: </strong>Nồi hấp tiệt tr&ugrave;ng c&oacute; trang bị chức năng h&uacute;t ch&acirc;n kh&ocirc;ng phục vụ: Tạo ch&acirc;n kh&ocirc;ng trước khi hấp v&agrave; sấy ch&acirc;n kh&ocirc;ng sau khi tiệt tr&ugrave;ng. Với 1 chu tr&igrave;nh ho&agrave;n thiện: (Th&ecirc;m nước tự động) ---&gt; Tiền ch&acirc;n kh&ocirc;ng ---&gt; Gia nhiệt tạo &aacute;p ---&gt; Tiệt tr&ugrave;ng ---&gt; Xả kh&iacute; ---&gt; Sấy ch&acirc;n kh&ocirc;ng ---&gt; Kết th&uacute;c.</li> </ul> <p style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp;3. Ph&acirc;n loại theo ti&ecirc;u chuẩn ch&acirc;u &Acirc;u EN 13060:</strong></p> <ul> <li style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>Nồi hấp Class B:</strong> Tiệt tr&ugrave;ng được tất cả c&aacute;c mẫu ( Dụng cụ rắn, mẫu c&oacute; cấu tr&uacute;c xốp, mẫu rỗng, c&aacute;c mẫu đ&oacute;ng g&oacute;i v&agrave; mẫu chưa đ&oacute;ng g&oacute;i...)&nbsp;</li> <li style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>Nồi hấp Class N: </strong>Tiệt tr&ugrave;ng c&aacute;c mẫu thể rắn&nbsp;chưa đ&oacute;ng g&oacute;i</li> <li style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>Nồi hấp Class S:</strong> Tiệt tr&ugrave;ng c&aacute;c loại dụng cụ rắn chưa đ&oacute;ng g&oacute;i v&agrave; một số loại kh&aacute;c được nh&agrave; sản xuất chỉ định.</li> </ul> <p style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;">=&gt; Như v&acirc;ỵ nồi hấp Class B c&oacute; thể tiệt tr&ugrave;ng tất cả c&aacute;c loại mẫu kể cả c&aacute;c loại mẫu rỗng như dụng cụ nha khoa, c&aacute;c loại ống nội soi, c&aacute;c bvật thể rỗng xốp... Điểm đặc biệt gi&uacute;p nồi hấp Class trở n&ecirc;n đa năng v&agrave; c&oacute; thể tiệt tr&ugrave;ng tất cả c&aacute;c mẫu do n&oacute; được trang bị bơm h&uacute;t ch&acirc;n kh&ocirc;ng, với chu tr&igrave;nh hấp đặc biệt:&nbsp;(Th&ecirc;m nước tự động) ---&gt; Tiền ch&acirc;n kh&ocirc;ng ---&gt; Gia nhiệt tạo &aacute;p ---&gt; Tiệt tr&ugrave;ng ---&gt; Xả kh&iacute; ---&gt; Sấy ch&acirc;n kh&ocirc;ng ---&gt; Kết th&uacute;c.</p> <p style="margin:0in 0in 10pt; text-align:start; -webkit-text-stroke-width:0px"><span style="font-size:22px;"><strong>IV. Những thương hiệu nồi hấp tin cậy v&agrave; những lưu &yacute; khi lựa chọn</strong></span></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;">Hiện nay tr&ecirc;n thị trường c&oacute; rất nhiều loại nồi hấp tiệt tr&ugrave;ng trong đ&oacute; chủ yếu l&agrave; c&aacute;c thương hiệu nồi hấp tiệt tr&ugrave;ng được nhập khẩu nguy&ecirc;n chiếc từ c&aacute;c nước: Nhật Bản, H&agrave;n Quốc, Đức, Anh, Đ&agrave;i Loan, Trung Quốc.... C&aacute;c sản phẩm v&ocirc; c&ugrave;ng đa dạng, với nhiều mẫu m&atilde; v&agrave; c&ocirc;ng dụng đ&aacute;p ứng đầy đủ nhu cầu của người sử dụng. Tuy nhi&ecirc;n, để tr&aacute;nh nhầm lẫn kh&ocirc;ng đ&aacute;ng c&oacute; Qu&yacute; kh&aacute;ch vui l&ograve;ng x&aacute;c định đ&uacute;ng nhu cầu sử dụng v&agrave; mẫu cần tiệt tr&ugrave;ng để tr&aacute;nh mua phải nồi hấp kh&ocirc;ng đ&uacute;ng c&ocirc;ng dụng hoặc kh&ocirc;ng thể tiệt tr&ugrave;ng mẫu cần thiết.&nbsp;</p> <p style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;">Với sự ph&aacute;t triển của mạng Internet v&agrave; c&aacute;c trang TMĐT Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; thể dễ t&igrave;m kiếm được v&ocirc; số sản phẩm chỉ với một c&uacute; click chuột. C&aacute;c sản phẩm nồi hấp tiệt tr&ugrave;ng được ưa chuộng nhất thị trường hiện nay c&oacute; thể kể đến như: Nồi hấp ALP - Nhật Bản, Nồi hấp đến từ H&agrave;n Quốc như: Daihan, Labtech. Hoặc một loại sản phẩm rất được ưa chuộng hiện nay do c&oacute; gi&aacute; th&agrave;nh rẻ v&agrave; chất lượng tốt, được bảo h&agrave;nh l&ecirc;n tới 15 th&aacute;ng l&agrave; nồi hấp Jibimed - Trung Quốc.</p> <p style="text-align: justify;">Tuy nhi&ecirc;n Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng cũng h&atilde;y n&ecirc;n c&acirc;n nhắc, t&igrave;m hiểu thật kỹ trước khi quyết định đặt mua&nbsp;c&aacute;c sản phẩm qua mạng. Với c&aacute;c yếu tố cần quan t&acirc;m: Nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, c&aacute;c chứng chỉ về chất lượng, an to&agrave;n, ch&iacute;nh s&aacute;ch bảo h&agrave;nh, gi&aacute; cả... H&atilde;y t&igrave;m kiếm một nh&agrave; cung cấp đủ uy t&iacute;n - Nếu c&oacute; điều kiện Qu&yacute; kh&aacute;ch n&ecirc;n xem h&agrave;ng trực tiếp tại địa chỉ b&ecirc;n b&aacute;n để x&aacute;c thực th&ocirc;ng tin cũng như chất lượng sản phẩm.</p> <p>Tới với Stech S&agrave;i G&ograve;n ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n cam kết:<strong>&nbsp;&quot; Sản phẩm ch&iacute;nh h&atilde;ng - H&agrave;ng c&oacute; sẵn - Bao kiểm tra - Bao check gi&aacute;&quot;</strong></p> <p><strong><span style="font-size:16px;">Th&ocirc;ng tin chi tiết xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</span></strong></p> <p><strong>Mr. T&uacute;:&nbsp;</strong>0968.406.636 - 0911.373.488 -&nbsp;<strong>Email:</strong>&nbsp;thietbistech@gmail.com</p> <p><strong>Mr. Tr&aacute;ng:&nbsp;</strong>094 7.166.718 -&nbsp;<strong>Email:</strong>&nbsp;congtrang.stech@gmail.com</p> <p><strong>C&Ocirc;NG TY TNHH XNK VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ</strong></p> <p><strong>Khu vực ph&iacute;a Bắc:</strong>&nbsp;Nh&agrave; N02F, KĐT Mễ Tr&igrave; Thượng, P Mễ tr&igrave;, Q Nam Từ Li&ecirc;m, TP H&agrave; Nội&nbsp;(&nbsp;<a href="https://goo.gl/maps/1iyUp4beTdF2" target="_blank">Chỉ Đường</a>&nbsp;)</p> <p><strong>Khu vực ph&iacute;a Nam:</strong>&nbsp;103 Đặng Thuỳ Tr&acirc;m, P13, Q B&igrave;nh Thạnh, TP Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;(&nbsp;<a href="https://goo.gl/maps/35fKRNuwq7C2" target="_blank">Chỉ Đường</a>&nbsp;)</p>

Nồi hấp tiệt trùng: Nguyên lý hoạt động, Chức năng và Ứng dụng

<p style="margin:0in 0in 10pt; text-align:start; -webkit-text-stroke-width:0px"><span style="font-size:22px;"><strong><span style="line-height: 18.399999618530273px;">I. Nồi hấp tiệt tr&ugrave;ng l&agrave; g&igrave;?</span></strong></span></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;">Nồi hấp tiệt tr&ugrave;ng (Autoclave) l&agrave; thiết bị khử tr&ugrave;ng (sterilization&nbsp;hay&nbsp;sterilisation) bằng &aacute;p suất hơi nước b&atilde;o ho&agrave;. Sử dụng&nbsp;nhiệt độ cao v&agrave; &aacute;p suất cao để loại trừ hoặc ti&ecirc;u diệt tất c&aacute;c h&igrave;nh th&aacute;i sự sống bao gồm c&aacute;c t&aacute;c nh&acirc;n g&acirc;y truyền nhiễm như: Nấm, vi khuẩn, virus, c&aacute;c dạng b&agrave;o tử,... Hiện diện tr&ecirc;n bề mặt, hay tồn tại trong canh trường, dung dịch thuốc, m&ocirc;i trường nu&ocirc;i cấy vi sinh...</p> <p style="margin:0in 0in 10pt; text-align:start; -webkit-text-stroke-width:0px"><strong><span style="font-size:22px;">II. Ứng dụng của nồi hấp</span></strong></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;">- Nồi hấp tiệt tr&ugrave;ng được sử dụng rộng r&atilde;i c&aacute;c lĩnh vực như:</p> <ul> <li style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>Trong y tế: </strong>Nồi hấp được sử dụng để tiệt tr&ugrave;ng c&aacute;c loại dụng cụ: Dao k&eacute;o, banh, kẹp, ống nội soi... trong phẫu thuật. Tiệt tr&ugrave;ng c&aacute;c loại đồ vải: Quần &aacute;o phẫu thuật, quần &aacute;o bệnh nh&acirc;n... Hấp c&aacute;c mẫu thải bỏ c&oacute; nguy cơ g&acirc;y ph&aacute;t t&aacute;n c&aacute;c loại vi khuẩn vi r&uacute;t, nguồn ph&aacute;t t&aacute;n nguồn bệnh...</li> <li style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>Trong ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghệ sinh học - Nu&ocirc;i cấy m&ocirc;:</strong> Nồi hấp được sử dụng để hấp m&ocirc;i trường nu&ocirc;i cẫy. Hấp dụng cụ nu&ocirc;i cấy: Chai lọ, đĩa peptri, que cấy.... Hấp c&aacute;c mẫu thải bỏ c&oacute; nguy cơ ph&aacute;t t&aacute;n c&aacute;c vi sinh vật g&acirc;y hại ra m&ocirc;i trường.</li> <li style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>Trong ng&agrave;nh Thực phẩm - Đồ uống:</strong> Nồi hấp được sử dụng như một thiết bị thanh tr&ugrave;ng, tiệt tr&ugrave;ng gi&uacute;p tiệt tr&ugrave;ng c&aacute;c loại chai, lọ b&igrave;nh chứa trước khi chiết r&oacute;t đ&oacute;ng hộp. V&agrave; thanh tr&ugrave;ng c&aacute;c sản phẩm đ&oacute;ng chai, đ&oacute;ng hộp gi&uacute;p thực phẩm, đồ uống c&oacute; thể bảo quản l&acirc;u hơn..</li> <li style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>Trong sản xuất c&ocirc;ng nghiệp: </strong>Nồi hấp tiệt tr&ugrave;ng c&oacute; thể sử dụng để tiệt tr&ugrave;ng c&aacute;c sản phẩm y&ecirc;u cầu cầu độ tiệt tr&ugrave;ng như: C&aacute;c loại ống h&uacute;t từ tre, cỏ. C&aacute;c loại chai lọ thuỷ tinh...</li> </ul> <p style="margin:0in 0in 10pt; text-align:start; -webkit-text-stroke-width:0px"><span style="font-size:22px;"><strong>III. Ph&acirc;n loại nồi hấp tiệt tr&ugrave;ng</strong></span></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;">C&oacute; rất nhiều c&aacute;ch ph&acirc;n loại nồi hấp tiệt tr&ugrave;ng tuy nhi&ecirc;n c&oacute; thể chia theo 3&nbsp;c&aacute;ch ch&iacute;nh như sau:</p> <p style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp;1. Ph&acirc;n loại theo kiểu d&aacute;ng thiết kế</strong></p> <ul> <li style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>Nồi hấp để b&agrave;n:</strong> C&aacute;c loại sản phẩm nồi hấp dung t&iacute;ch vừa v&agrave; nhỏ th&ocirc;ng thường nhỏ hơn 50 l&iacute;t. Thiết kế kiểu để b&agrave;n c&oacute; dạng hộp hoặc dạng trụ tr&ograve;n đơn giản c&oacute; tay x&aacute;ch. Sản phẩm c&oacute; k&iacute;ch thước nhỏ gọn tuy nhi&ecirc;n vẫn đảm bảo độ tiệt tr&ugrave;ng (điều kiện nhiệt độ, &aacute;p suất), thời gian gia nhiệt nhanh ch&oacute;ng, tiện dụng với c&aacute;c: Ph&ograve;ng th&iacute; nghiệm, ph&ograve;ng khảm - ph&ograve;ng mổ c&oacute; quy m&ocirc; vừa v&agrave; nhỏ. Ph&ugrave; hợp với lượng mẫu nhỏ như: Dao, k&eacute;o, banh kẹp, dụng cụ mổ, dụng cụ th&iacute; nghiệm...</li> <li style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>Nồi hấp kiểu đứng: </strong>C&aacute;c sản phẩm nồi hấp đặt s&agrave;n, kiểu đứng h&igrave;nh trụ tr&ograve;n hoặc c&oacute; khung th&eacute;p h&igrave;nh hoppj bao quanh. C&oacute; dung t&iacute;ch trung b&igrave;nh lớn c&oacute; thể hấp c&aacute;c mẫu: Dụng cụ, đồ vải, m&ocirc;i trường nu&ocirc;i cấy. Được sử dụng rộng r&atilde;i trong c&aacute;c ph&ograve;ng kh&aacute;m đa khoa, ph&ograve;ng mổ thẩm mỹ, c&aacute;c cơ sở nu&ocirc;i cấy m&ocirc;: Hoa lan, giống c&acirc;y trồng, c&aacute;c hộ nu&ocirc;i cấy nấm, đ&ocirc;ng tr&ugrave;ng hạ thảo...</li> <li style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>Nồi hấp kiểu nằm ngang: </strong>Nồi hấp c&oacute; dung t&iacute;ch lớn tới rất lớn, c&oacute; thiết kế kiểu buồng hấp nằm ngang. Nồi c&oacute; thiết kế 2 buồng ri&ecirc;ng biệt: Buồng gia tạo &aacute;p suất ri&ecirc;ng v&agrave; buồng hấp tiệt tr&ugrave;ng ri&ecirc;ng. Ưu điểm: C&oacute; thể tiệt tr&ugrave;ng 1 lượng mẫu lớn c&ugrave;ng 1 l&uacute;c với độ đồng đều nhiệt độ v&agrave; &aacute;p suất cao, gia nhiệt nhanh v&agrave; c&oacute; thể tạo &aacute;p &aacute;o ngo&agrave;i trước khi hấ gi&uacute;p giảm thời gian tạo &aacute;p suất. Được sử dụng trong hầu hết c&aacute;c bệnh viện: Hấp đồ vải, hấp c&aacute;c loại dụng cụ y tế, b&ocirc;ng gạc, hấp c&aacute;c loại ống nội soi, ống luồn... Sử dụng trong c&aacute;c cơ sở sản xuất: Nu&ocirc;i cấy m&ocirc;, Nu&ocirc;i cấy đ&ocirc;ng tr&ugrave;ng hạ thảo ( Tr&ugrave;ng thảo ), cơ sở sản xuất đồ uống, nước đ&oacute;ng chai, thực phẩm, đồ hộp...</li> </ul> <p style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp;2. Ph&acirc;n loại theo chức năng nồi hấp</strong></p> <ul> <li style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>Nồi hấp ướt: </strong>Nồi hấp tiệt tr&ugrave;ng bằng hơi nước b&atilde;o ho&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; chức năng sấy kh&ocirc;. Với quy tr&igrave;nh: ( Th&ecirc;m nước ) ---&gt; Gia nhiệt tạo &aacute;p ---&gt; Tiệt tr&ugrave;ng ---&gt; Xả kh&iacute; ---&gt; Kết th&uacute;c. Ph&ugrave; hợp để hấp m&ocirc;i trường nu&ocirc;i cấy, hấp một số loại dụng cụ y tế kh&ocirc;ng yều cầu sấy kh&ocirc; hoặc c&oacute; hệ thống sấy kh&ocirc; ri&ecirc;ng biệt. Hấp c&aacute;c loại mẫu thải bỏ.</li> <li style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>Nồi hấp tiệt tr&ugrave;ng sấy kh&ocirc;: </strong>Nồi hấp tiệt tr&ugrave;ng c&oacute; chức năng sấy kh&ocirc; tự động hoặc thủ c&ocirc;ng. Với chu tr&igrave;nh hoạt động như sau:&nbsp; ( Th&ecirc;m nước ) ---&gt; Gia nhiệt tạo &aacute;p ---&gt; Tiệt tr&ugrave;ng ---&gt; Xả kh&iacute; ---&gt; Sấy kh&ocirc; ---&gt;&nbsp;Kết th&uacute;c. Ph&ugrave; hợp để hấp tiệt tr&ugrave;ng dụng cụ phẫu thuật, c&aacute;c loại quần &aacute;o phẫu thuật,... C&aacute;c loại dụng cụ th&iacute; nghiệm, dụng cụ cấy giống...&nbsp;</li> <li style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>Nồi hấp tiệt tr&ugrave;ng sấy ch&acirc;n kh&ocirc;ng: </strong>Nồi hấp tiệt tr&ugrave;ng c&oacute; trang bị chức năng h&uacute;t ch&acirc;n kh&ocirc;ng phục vụ: Tạo ch&acirc;n kh&ocirc;ng trước khi hấp v&agrave; sấy ch&acirc;n kh&ocirc;ng sau khi tiệt tr&ugrave;ng. Với 1 chu tr&igrave;nh ho&agrave;n thiện: (Th&ecirc;m nước tự động) ---&gt; Tiền ch&acirc;n kh&ocirc;ng ---&gt; Gia nhiệt tạo &aacute;p ---&gt; Tiệt tr&ugrave;ng ---&gt; Xả kh&iacute; ---&gt; Sấy ch&acirc;n kh&ocirc;ng ---&gt; Kết th&uacute;c.</li> </ul> <p style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp;3. Ph&acirc;n loại theo ti&ecirc;u chuẩn ch&acirc;u &Acirc;u EN 13060:</strong></p> <ul> <li style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>Nồi hấp Class B:</strong> Tiệt tr&ugrave;ng được tất cả c&aacute;c mẫu ( Dụng cụ rắn, mẫu c&oacute; cấu tr&uacute;c xốp, mẫu rỗng, c&aacute;c mẫu đ&oacute;ng g&oacute;i v&agrave; mẫu chưa đ&oacute;ng g&oacute;i...)&nbsp;</li> <li style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>Nồi hấp Class N: </strong>Tiệt tr&ugrave;ng c&aacute;c mẫu thể rắn&nbsp;chưa đ&oacute;ng g&oacute;i</li> <li style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>Nồi hấp Class S:</strong> Tiệt tr&ugrave;ng c&aacute;c loại dụng cụ rắn chưa đ&oacute;ng g&oacute;i v&agrave; một số loại kh&aacute;c được nh&agrave; sản xuất chỉ định.</li> </ul> <p style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;">=&gt; Như v&acirc;ỵ nồi hấp Class B c&oacute; thể tiệt tr&ugrave;ng tất cả c&aacute;c loại mẫu kể cả c&aacute;c loại mẫu rỗng như dụng cụ nha khoa, c&aacute;c loại ống nội soi, c&aacute;c bvật thể rỗng xốp... Điểm đặc biệt gi&uacute;p nồi hấp Class trở n&ecirc;n đa năng v&agrave; c&oacute; thể tiệt tr&ugrave;ng tất cả c&aacute;c mẫu do n&oacute; được trang bị bơm h&uacute;t ch&acirc;n kh&ocirc;ng, với chu tr&igrave;nh hấp đặc biệt:&nbsp;(Th&ecirc;m nước tự động) ---&gt; Tiền ch&acirc;n kh&ocirc;ng ---&gt; Gia nhiệt tạo &aacute;p ---&gt; Tiệt tr&ugrave;ng ---&gt; Xả kh&iacute; ---&gt; Sấy ch&acirc;n kh&ocirc;ng ---&gt; Kết th&uacute;c.</p> <p style="margin:0in 0in 10pt; text-align:start; -webkit-text-stroke-width:0px"><span style="font-size:22px;"><strong>IV. Những thương hiệu nồi hấp tin cậy v&agrave; những lưu &yacute; khi lựa chọn</strong></span></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;">Hiện nay tr&ecirc;n thị trường c&oacute; rất nhiều loại nồi hấp tiệt tr&ugrave;ng trong đ&oacute; chủ yếu l&agrave; c&aacute;c thương hiệu nồi hấp tiệt tr&ugrave;ng được nhập khẩu nguy&ecirc;n chiếc từ c&aacute;c nước: Nhật Bản, H&agrave;n Quốc, Đức, Anh, Đ&agrave;i Loan, Trung Quốc.... C&aacute;c sản phẩm v&ocirc; c&ugrave;ng đa dạng, với nhiều mẫu m&atilde; v&agrave; c&ocirc;ng dụng đ&aacute;p ứng đầy đủ nhu cầu của người sử dụng. Tuy nhi&ecirc;n, để tr&aacute;nh nhầm lẫn kh&ocirc;ng đ&aacute;ng c&oacute; Qu&yacute; kh&aacute;ch vui l&ograve;ng x&aacute;c định đ&uacute;ng nhu cầu sử dụng v&agrave; mẫu cần tiệt tr&ugrave;ng để tr&aacute;nh mua phải nồi hấp kh&ocirc;ng đ&uacute;ng c&ocirc;ng dụng hoặc kh&ocirc;ng thể tiệt tr&ugrave;ng mẫu cần thiết.&nbsp;</p> <p style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;">Với sự ph&aacute;t triển của mạng Internet v&agrave; c&aacute;c trang TMĐT Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; thể dễ t&igrave;m kiếm được v&ocirc; số sản phẩm chỉ với một c&uacute; click chuột. C&aacute;c sản phẩm nồi hấp tiệt tr&ugrave;ng được ưa chuộng nhất thị trường hiện nay c&oacute; thể kể đến như: Nồi hấp ALP - Nhật Bản, Nồi hấp đến từ H&agrave;n Quốc như: Daihan, Labtech. Hoặc một loại sản phẩm rất được ưa chuộng hiện nay do c&oacute; gi&aacute; th&agrave;nh rẻ v&agrave; chất lượng tốt, được bảo h&agrave;nh l&ecirc;n tới 15 th&aacute;ng l&agrave; nồi hấp Jibimed - Trung Quốc.</p> <p style="text-align: justify;">Tuy nhi&ecirc;n Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng cũng h&atilde;y n&ecirc;n c&acirc;n nhắc, t&igrave;m hiểu thật kỹ trước khi quyết định đặt mua&nbsp;c&aacute;c sản phẩm qua mạng. Với c&aacute;c yếu tố cần quan t&acirc;m: Nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, c&aacute;c chứng chỉ về chất lượng, an to&agrave;n, ch&iacute;nh s&aacute;ch bảo h&agrave;nh, gi&aacute; cả... H&atilde;y t&igrave;m kiếm một nh&agrave; cung cấp đủ uy t&iacute;n - Nếu c&oacute; điều kiện Qu&yacute; kh&aacute;ch n&ecirc;n xem h&agrave;ng trực tiếp tại địa chỉ b&ecirc;n b&aacute;n để x&aacute;c thực th&ocirc;ng tin cũng như chất lượng sản phẩm.</p> <p>Tới với Stech S&agrave;i G&ograve;n ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n cam kết:<strong>&nbsp;&quot; Sản phẩm ch&iacute;nh h&atilde;ng - H&agrave;ng c&oacute; sẵn - Bao kiểm tra - Bao check gi&aacute;&quot;</strong></p> <p><strong><span style="font-size:16px;">Th&ocirc;ng tin chi tiết xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</span></strong></p> <p><strong>Mr. T&uacute;:&nbsp;</strong>0968.406.636 - 0911.373.488 -&nbsp;<strong>Email:</strong>&nbsp;thietbistech@gmail.com</p> <p><strong>Mr. Tr&aacute;ng:&nbsp;</strong>094 7.166.718 -&nbsp;<strong>Email:</strong>&nbsp;congtrang.stech@gmail.com</p> <p><strong>C&Ocirc;NG TY TNHH XNK VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ</strong></p> <p><strong>Khu vực ph&iacute;a Bắc:</strong>&nbsp;Nh&agrave; N02F, KĐT Mễ Tr&igrave; Thượng, P Mễ tr&igrave;, Q Nam Từ Li&ecirc;m, TP H&agrave; Nội&nbsp;(&nbsp;<a href="https://goo.gl/maps/1iyUp4beTdF2" target="_blank">Chỉ Đường</a>&nbsp;)</p> <p><strong>Khu vực ph&iacute;a Nam:</strong>&nbsp;103 Đặng Thuỳ Tr&acirc;m, P13, Q B&igrave;nh Thạnh, TP Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;(&nbsp;<a href="https://goo.gl/maps/35fKRNuwq7C2" target="_blank">Chỉ Đường</a>&nbsp;)</p>

Nồi hấp tiệt trùng: Nguyên lý hoạt động, Chức năng và Ứng dụng

<p style="margin:0in 0in 10pt; text-align:start; -webkit-text-stroke-width:0px"><span style="font-size:22px;"><strong><span style="line-height: 18.399999618530273px;">I. Nồi hấp tiệt tr&ugrave;ng l&agrave; g&igrave;?</span></strong></span></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;">Nồi hấp tiệt tr&ugrave;ng (Autoclave) l&agrave; thiết bị khử tr&ugrave;ng (sterilization&nbsp;hay&nbsp;sterilisation) bằng &aacute;p suất hơi nước b&atilde;o ho&agrave;. Sử dụng&nbsp;nhiệt độ cao v&agrave; &aacute;p suất cao để loại trừ hoặc ti&ecirc;u diệt tất c&aacute;c h&igrave;nh th&aacute;i sự sống bao gồm c&aacute;c t&aacute;c nh&acirc;n g&acirc;y truyền nhiễm như: Nấm, vi khuẩn, virus, c&aacute;c dạng b&agrave;o tử,... Hiện diện tr&ecirc;n bề mặt, hay tồn tại trong canh trường, dung dịch thuốc, m&ocirc;i trường nu&ocirc;i cấy vi sinh...</p> <p style="margin:0in 0in 10pt; text-align:start; -webkit-text-stroke-width:0px"><strong><span style="font-size:22px;">II. Ứng dụng của nồi hấp</span></strong></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;">- Nồi hấp tiệt tr&ugrave;ng được sử dụng rộng r&atilde;i c&aacute;c lĩnh vực như:</p> <ul> <li style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>Trong y tế: </strong>Nồi hấp được sử dụng để tiệt tr&ugrave;ng c&aacute;c loại dụng cụ: Dao k&eacute;o, banh, kẹp, ống nội soi... trong phẫu thuật. Tiệt tr&ugrave;ng c&aacute;c loại đồ vải: Quần &aacute;o phẫu thuật, quần &aacute;o bệnh nh&acirc;n... Hấp c&aacute;c mẫu thải bỏ c&oacute; nguy cơ g&acirc;y ph&aacute;t t&aacute;n c&aacute;c loại vi khuẩn vi r&uacute;t, nguồn ph&aacute;t t&aacute;n nguồn bệnh...</li> <li style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>Trong ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghệ sinh học - Nu&ocirc;i cấy m&ocirc;:</strong> Nồi hấp được sử dụng để hấp m&ocirc;i trường nu&ocirc;i cẫy. Hấp dụng cụ nu&ocirc;i cấy: Chai lọ, đĩa peptri, que cấy.... Hấp c&aacute;c mẫu thải bỏ c&oacute; nguy cơ ph&aacute;t t&aacute;n c&aacute;c vi sinh vật g&acirc;y hại ra m&ocirc;i trường.</li> <li style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>Trong ng&agrave;nh Thực phẩm - Đồ uống:</strong> Nồi hấp được sử dụng như một thiết bị thanh tr&ugrave;ng, tiệt tr&ugrave;ng gi&uacute;p tiệt tr&ugrave;ng c&aacute;c loại chai, lọ b&igrave;nh chứa trước khi chiết r&oacute;t đ&oacute;ng hộp. V&agrave; thanh tr&ugrave;ng c&aacute;c sản phẩm đ&oacute;ng chai, đ&oacute;ng hộp gi&uacute;p thực phẩm, đồ uống c&oacute; thể bảo quản l&acirc;u hơn..</li> <li style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>Trong sản xuất c&ocirc;ng nghiệp: </strong>Nồi hấp tiệt tr&ugrave;ng c&oacute; thể sử dụng để tiệt tr&ugrave;ng c&aacute;c sản phẩm y&ecirc;u cầu cầu độ tiệt tr&ugrave;ng như: C&aacute;c loại ống h&uacute;t từ tre, cỏ. C&aacute;c loại chai lọ thuỷ tinh...</li> </ul> <p style="margin:0in 0in 10pt; text-align:start; -webkit-text-stroke-width:0px"><span style="font-size:22px;"><strong>III. Ph&acirc;n loại nồi hấp tiệt tr&ugrave;ng</strong></span></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;">C&oacute; rất nhiều c&aacute;ch ph&acirc;n loại nồi hấp tiệt tr&ugrave;ng tuy nhi&ecirc;n c&oacute; thể chia theo 3&nbsp;c&aacute;ch ch&iacute;nh như sau:</p> <p style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp;1. Ph&acirc;n loại theo kiểu d&aacute;ng thiết kế</strong></p> <ul> <li style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>Nồi hấp để b&agrave;n:</strong> C&aacute;c loại sản phẩm nồi hấp dung t&iacute;ch vừa v&agrave; nhỏ th&ocirc;ng thường nhỏ hơn 50 l&iacute;t. Thiết kế kiểu để b&agrave;n c&oacute; dạng hộp hoặc dạng trụ tr&ograve;n đơn giản c&oacute; tay x&aacute;ch. Sản phẩm c&oacute; k&iacute;ch thước nhỏ gọn tuy nhi&ecirc;n vẫn đảm bảo độ tiệt tr&ugrave;ng (điều kiện nhiệt độ, &aacute;p suất), thời gian gia nhiệt nhanh ch&oacute;ng, tiện dụng với c&aacute;c: Ph&ograve;ng th&iacute; nghiệm, ph&ograve;ng khảm - ph&ograve;ng mổ c&oacute; quy m&ocirc; vừa v&agrave; nhỏ. Ph&ugrave; hợp với lượng mẫu nhỏ như: Dao, k&eacute;o, banh kẹp, dụng cụ mổ, dụng cụ th&iacute; nghiệm...</li> <li style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>Nồi hấp kiểu đứng: </strong>C&aacute;c sản phẩm nồi hấp đặt s&agrave;n, kiểu đứng h&igrave;nh trụ tr&ograve;n hoặc c&oacute; khung th&eacute;p h&igrave;nh hoppj bao quanh. C&oacute; dung t&iacute;ch trung b&igrave;nh lớn c&oacute; thể hấp c&aacute;c mẫu: Dụng cụ, đồ vải, m&ocirc;i trường nu&ocirc;i cấy. Được sử dụng rộng r&atilde;i trong c&aacute;c ph&ograve;ng kh&aacute;m đa khoa, ph&ograve;ng mổ thẩm mỹ, c&aacute;c cơ sở nu&ocirc;i cấy m&ocirc;: Hoa lan, giống c&acirc;y trồng, c&aacute;c hộ nu&ocirc;i cấy nấm, đ&ocirc;ng tr&ugrave;ng hạ thảo...</li> <li style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>Nồi hấp kiểu nằm ngang: </strong>Nồi hấp c&oacute; dung t&iacute;ch lớn tới rất lớn, c&oacute; thiết kế kiểu buồng hấp nằm ngang. Nồi c&oacute; thiết kế 2 buồng ri&ecirc;ng biệt: Buồng gia tạo &aacute;p suất ri&ecirc;ng v&agrave; buồng hấp tiệt tr&ugrave;ng ri&ecirc;ng. Ưu điểm: C&oacute; thể tiệt tr&ugrave;ng 1 lượng mẫu lớn c&ugrave;ng 1 l&uacute;c với độ đồng đều nhiệt độ v&agrave; &aacute;p suất cao, gia nhiệt nhanh v&agrave; c&oacute; thể tạo &aacute;p &aacute;o ngo&agrave;i trước khi hấ gi&uacute;p giảm thời gian tạo &aacute;p suất. Được sử dụng trong hầu hết c&aacute;c bệnh viện: Hấp đồ vải, hấp c&aacute;c loại dụng cụ y tế, b&ocirc;ng gạc, hấp c&aacute;c loại ống nội soi, ống luồn... Sử dụng trong c&aacute;c cơ sở sản xuất: Nu&ocirc;i cấy m&ocirc;, Nu&ocirc;i cấy đ&ocirc;ng tr&ugrave;ng hạ thảo ( Tr&ugrave;ng thảo ), cơ sở sản xuất đồ uống, nước đ&oacute;ng chai, thực phẩm, đồ hộp...</li> </ul> <p style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp;2. Ph&acirc;n loại theo chức năng nồi hấp</strong></p> <ul> <li style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>Nồi hấp ướt: </strong>Nồi hấp tiệt tr&ugrave;ng bằng hơi nước b&atilde;o ho&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; chức năng sấy kh&ocirc;. Với quy tr&igrave;nh: ( Th&ecirc;m nước ) ---&gt; Gia nhiệt tạo &aacute;p ---&gt; Tiệt tr&ugrave;ng ---&gt; Xả kh&iacute; ---&gt; Kết th&uacute;c. Ph&ugrave; hợp để hấp m&ocirc;i trường nu&ocirc;i cấy, hấp một số loại dụng cụ y tế kh&ocirc;ng yều cầu sấy kh&ocirc; hoặc c&oacute; hệ thống sấy kh&ocirc; ri&ecirc;ng biệt. Hấp c&aacute;c loại mẫu thải bỏ.</li> <li style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>Nồi hấp tiệt tr&ugrave;ng sấy kh&ocirc;: </strong>Nồi hấp tiệt tr&ugrave;ng c&oacute; chức năng sấy kh&ocirc; tự động hoặc thủ c&ocirc;ng. Với chu tr&igrave;nh hoạt động như sau:&nbsp; ( Th&ecirc;m nước ) ---&gt; Gia nhiệt tạo &aacute;p ---&gt; Tiệt tr&ugrave;ng ---&gt; Xả kh&iacute; ---&gt; Sấy kh&ocirc; ---&gt;&nbsp;Kết th&uacute;c. Ph&ugrave; hợp để hấp tiệt tr&ugrave;ng dụng cụ phẫu thuật, c&aacute;c loại quần &aacute;o phẫu thuật,... C&aacute;c loại dụng cụ th&iacute; nghiệm, dụng cụ cấy giống...&nbsp;</li> <li style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>Nồi hấp tiệt tr&ugrave;ng sấy ch&acirc;n kh&ocirc;ng: </strong>Nồi hấp tiệt tr&ugrave;ng c&oacute; trang bị chức năng h&uacute;t ch&acirc;n kh&ocirc;ng phục vụ: Tạo ch&acirc;n kh&ocirc;ng trước khi hấp v&agrave; sấy ch&acirc;n kh&ocirc;ng sau khi tiệt tr&ugrave;ng. Với 1 chu tr&igrave;nh ho&agrave;n thiện: (Th&ecirc;m nước tự động) ---&gt; Tiền ch&acirc;n kh&ocirc;ng ---&gt; Gia nhiệt tạo &aacute;p ---&gt; Tiệt tr&ugrave;ng ---&gt; Xả kh&iacute; ---&gt; Sấy ch&acirc;n kh&ocirc;ng ---&gt; Kết th&uacute;c.</li> </ul> <p style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp;3. Ph&acirc;n loại theo ti&ecirc;u chuẩn ch&acirc;u &Acirc;u EN 13060:</strong></p> <ul> <li style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>Nồi hấp Class B:</strong> Tiệt tr&ugrave;ng được tất cả c&aacute;c mẫu ( Dụng cụ rắn, mẫu c&oacute; cấu tr&uacute;c xốp, mẫu rỗng, c&aacute;c mẫu đ&oacute;ng g&oacute;i v&agrave; mẫu chưa đ&oacute;ng g&oacute;i...)&nbsp;</li> <li style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>Nồi hấp Class N: </strong>Tiệt tr&ugrave;ng c&aacute;c mẫu thể rắn&nbsp;chưa đ&oacute;ng g&oacute;i</li> <li style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>Nồi hấp Class S:</strong> Tiệt tr&ugrave;ng c&aacute;c loại dụng cụ rắn chưa đ&oacute;ng g&oacute;i v&agrave; một số loại kh&aacute;c được nh&agrave; sản xuất chỉ định.</li> </ul> <p style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;">=&gt; Như v&acirc;ỵ nồi hấp Class B c&oacute; thể tiệt tr&ugrave;ng tất cả c&aacute;c loại mẫu kể cả c&aacute;c loại mẫu rỗng như dụng cụ nha khoa, c&aacute;c loại ống nội soi, c&aacute;c bvật thể rỗng xốp... Điểm đặc biệt gi&uacute;p nồi hấp Class trở n&ecirc;n đa năng v&agrave; c&oacute; thể tiệt tr&ugrave;ng tất cả c&aacute;c mẫu do n&oacute; được trang bị bơm h&uacute;t ch&acirc;n kh&ocirc;ng, với chu tr&igrave;nh hấp đặc biệt:&nbsp;(Th&ecirc;m nước tự động) ---&gt; Tiền ch&acirc;n kh&ocirc;ng ---&gt; Gia nhiệt tạo &aacute;p ---&gt; Tiệt tr&ugrave;ng ---&gt; Xả kh&iacute; ---&gt; Sấy ch&acirc;n kh&ocirc;ng ---&gt; Kết th&uacute;c.</p> <p style="margin:0in 0in 10pt; text-align:start; -webkit-text-stroke-width:0px"><span style="font-size:22px;"><strong>IV. Những thương hiệu nồi hấp tin cậy v&agrave; những lưu &yacute; khi lựa chọn</strong></span></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;">Hiện nay tr&ecirc;n thị trường c&oacute; rất nhiều loại nồi hấp tiệt tr&ugrave;ng trong đ&oacute; chủ yếu l&agrave; c&aacute;c thương hiệu nồi hấp tiệt tr&ugrave;ng được nhập khẩu nguy&ecirc;n chiếc từ c&aacute;c nước: Nhật Bản, H&agrave;n Quốc, Đức, Anh, Đ&agrave;i Loan, Trung Quốc.... C&aacute;c sản phẩm v&ocirc; c&ugrave;ng đa dạng, với nhiều mẫu m&atilde; v&agrave; c&ocirc;ng dụng đ&aacute;p ứng đầy đủ nhu cầu của người sử dụng. Tuy nhi&ecirc;n, để tr&aacute;nh nhầm lẫn kh&ocirc;ng đ&aacute;ng c&oacute; Qu&yacute; kh&aacute;ch vui l&ograve;ng x&aacute;c định đ&uacute;ng nhu cầu sử dụng v&agrave; mẫu cần tiệt tr&ugrave;ng để tr&aacute;nh mua phải nồi hấp kh&ocirc;ng đ&uacute;ng c&ocirc;ng dụng hoặc kh&ocirc;ng thể tiệt tr&ugrave;ng mẫu cần thiết.&nbsp;</p> <p style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;">Với sự ph&aacute;t triển của mạng Internet v&agrave; c&aacute;c trang TMĐT Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; thể dễ t&igrave;m kiếm được v&ocirc; số sản phẩm chỉ với một c&uacute; click chuột. C&aacute;c sản phẩm nồi hấp tiệt tr&ugrave;ng được ưa chuộng nhất thị trường hiện nay c&oacute; thể kể đến như: Nồi hấp ALP - Nhật Bản, Nồi hấp đến từ H&agrave;n Quốc như: Daihan, Labtech. Hoặc một loại sản phẩm rất được ưa chuộng hiện nay do c&oacute; gi&aacute; th&agrave;nh rẻ v&agrave; chất lượng tốt, được bảo h&agrave;nh l&ecirc;n tới 15 th&aacute;ng l&agrave; nồi hấp Jibimed - Trung Quốc.</p> <p style="text-align: justify;">Tuy nhi&ecirc;n Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng cũng h&atilde;y n&ecirc;n c&acirc;n nhắc, t&igrave;m hiểu thật kỹ trước khi quyết định đặt mua&nbsp;c&aacute;c sản phẩm qua mạng. Với c&aacute;c yếu tố cần quan t&acirc;m: Nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, c&aacute;c chứng chỉ về chất lượng, an to&agrave;n, ch&iacute;nh s&aacute;ch bảo h&agrave;nh, gi&aacute; cả... H&atilde;y t&igrave;m kiếm một nh&agrave; cung cấp đủ uy t&iacute;n - Nếu c&oacute; điều kiện Qu&yacute; kh&aacute;ch n&ecirc;n xem h&agrave;ng trực tiếp tại địa chỉ b&ecirc;n b&aacute;n để x&aacute;c thực th&ocirc;ng tin cũng như chất lượng sản phẩm.</p> <p>Tới với Stech S&agrave;i G&ograve;n ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n cam kết:<strong>&nbsp;&quot; Sản phẩm ch&iacute;nh h&atilde;ng - H&agrave;ng c&oacute; sẵn - Bao kiểm tra - Bao check gi&aacute;&quot;</strong></p> <p><strong><span style="font-size:16px;">Th&ocirc;ng tin chi tiết xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</span></strong></p> <p><strong>Mr. T&uacute;:&nbsp;</strong>0968.406.636 - 0911.373.488 -&nbsp;<strong>Email:</strong>&nbsp;thietbistech@gmail.com</p> <p><strong>Mr. Tr&aacute;ng:&nbsp;</strong>094 7.166.718 -&nbsp;<strong>Email:</strong>&nbsp;congtrang.stech@gmail.com</p> <p><strong>C&Ocirc;NG TY TNHH XNK VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ</strong></p> <p><strong>Khu vực ph&iacute;a Bắc:</strong>&nbsp;Nh&agrave; N02F, KĐT Mễ Tr&igrave; Thượng, P Mễ tr&igrave;, Q Nam Từ Li&ecirc;m, TP H&agrave; Nội&nbsp;(&nbsp;<a href="https://goo.gl/maps/1iyUp4beTdF2" target="_blank">Chỉ Đường</a>&nbsp;)</p> <p><strong>Khu vực ph&iacute;a Nam:</strong>&nbsp;103 Đặng Thuỳ Tr&acirc;m, P13, Q B&igrave;nh Thạnh, TP Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;(&nbsp;<a href="https://goo.gl/maps/35fKRNuwq7C2" target="_blank">Chỉ Đường</a>&nbsp;)</p>

Nồi hấp tiệt trùng: Nguyên lý hoạt động, Chức năng và Ứng dụng

<p style="margin:0in 0in 10pt; text-align:start; -webkit-text-stroke-width:0px"><span style="font-size:22px;"><strong><span style="line-height: 18.399999618530273px;">I. Nồi hấp tiệt tr&ugrave;ng l&agrave; g&igrave;?</span></strong></span></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;">Nồi hấp tiệt tr&ugrave;ng (Autoclave) l&agrave; thiết bị khử tr&ugrave;ng (sterilization&nbsp;hay&nbsp;sterilisation) bằng &aacute;p suất hơi nước b&atilde;o ho&agrave;. Sử dụng&nbsp;nhiệt độ cao v&agrave; &aacute;p suất cao để loại trừ hoặc ti&ecirc;u diệt tất c&aacute;c h&igrave;nh th&aacute;i sự sống bao gồm c&aacute;c t&aacute;c nh&acirc;n g&acirc;y truyền nhiễm như: Nấm, vi khuẩn, virus, c&aacute;c dạng b&agrave;o tử,... Hiện diện tr&ecirc;n bề mặt, hay tồn tại trong canh trường, dung dịch thuốc, m&ocirc;i trường nu&ocirc;i cấy vi sinh...</p> <p style="margin:0in 0in 10pt; text-align:start; -webkit-text-stroke-width:0px"><strong><span style="font-size:22px;">II. Ứng dụng của nồi hấp</span></strong></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;">- Nồi hấp tiệt tr&ugrave;ng được sử dụng rộng r&atilde;i c&aacute;c lĩnh vực như:</p> <ul> <li style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>Trong y tế: </strong>Nồi hấp được sử dụng để tiệt tr&ugrave;ng c&aacute;c loại dụng cụ: Dao k&eacute;o, banh, kẹp, ống nội soi... trong phẫu thuật. Tiệt tr&ugrave;ng c&aacute;c loại đồ vải: Quần &aacute;o phẫu thuật, quần &aacute;o bệnh nh&acirc;n... Hấp c&aacute;c mẫu thải bỏ c&oacute; nguy cơ g&acirc;y ph&aacute;t t&aacute;n c&aacute;c loại vi khuẩn vi r&uacute;t, nguồn ph&aacute;t t&aacute;n nguồn bệnh...</li> <li style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>Trong ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghệ sinh học - Nu&ocirc;i cấy m&ocirc;:</strong> Nồi hấp được sử dụng để hấp m&ocirc;i trường nu&ocirc;i cẫy. Hấp dụng cụ nu&ocirc;i cấy: Chai lọ, đĩa peptri, que cấy.... Hấp c&aacute;c mẫu thải bỏ c&oacute; nguy cơ ph&aacute;t t&aacute;n c&aacute;c vi sinh vật g&acirc;y hại ra m&ocirc;i trường.</li> <li style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>Trong ng&agrave;nh Thực phẩm - Đồ uống:</strong> Nồi hấp được sử dụng như một thiết bị thanh tr&ugrave;ng, tiệt tr&ugrave;ng gi&uacute;p tiệt tr&ugrave;ng c&aacute;c loại chai, lọ b&igrave;nh chứa trước khi chiết r&oacute;t đ&oacute;ng hộp. V&agrave; thanh tr&ugrave;ng c&aacute;c sản phẩm đ&oacute;ng chai, đ&oacute;ng hộp gi&uacute;p thực phẩm, đồ uống c&oacute; thể bảo quản l&acirc;u hơn..</li> <li style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>Trong sản xuất c&ocirc;ng nghiệp: </strong>Nồi hấp tiệt tr&ugrave;ng c&oacute; thể sử dụng để tiệt tr&ugrave;ng c&aacute;c sản phẩm y&ecirc;u cầu cầu độ tiệt tr&ugrave;ng như: C&aacute;c loại ống h&uacute;t từ tre, cỏ. C&aacute;c loại chai lọ thuỷ tinh...</li> </ul> <p style="margin:0in 0in 10pt; text-align:start; -webkit-text-stroke-width:0px"><span style="font-size:22px;"><strong>III. Ph&acirc;n loại nồi hấp tiệt tr&ugrave;ng</strong></span></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;">C&oacute; rất nhiều c&aacute;ch ph&acirc;n loại nồi hấp tiệt tr&ugrave;ng tuy nhi&ecirc;n c&oacute; thể chia theo 3&nbsp;c&aacute;ch ch&iacute;nh như sau:</p> <p style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp;1. Ph&acirc;n loại theo kiểu d&aacute;ng thiết kế</strong></p> <ul> <li style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>Nồi hấp để b&agrave;n:</strong> C&aacute;c loại sản phẩm nồi hấp dung t&iacute;ch vừa v&agrave; nhỏ th&ocirc;ng thường nhỏ hơn 50 l&iacute;t. Thiết kế kiểu để b&agrave;n c&oacute; dạng hộp hoặc dạng trụ tr&ograve;n đơn giản c&oacute; tay x&aacute;ch. Sản phẩm c&oacute; k&iacute;ch thước nhỏ gọn tuy nhi&ecirc;n vẫn đảm bảo độ tiệt tr&ugrave;ng (điều kiện nhiệt độ, &aacute;p suất), thời gian gia nhiệt nhanh ch&oacute;ng, tiện dụng với c&aacute;c: Ph&ograve;ng th&iacute; nghiệm, ph&ograve;ng khảm - ph&ograve;ng mổ c&oacute; quy m&ocirc; vừa v&agrave; nhỏ. Ph&ugrave; hợp với lượng mẫu nhỏ như: Dao, k&eacute;o, banh kẹp, dụng cụ mổ, dụng cụ th&iacute; nghiệm...</li> <li style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>Nồi hấp kiểu đứng: </strong>C&aacute;c sản phẩm nồi hấp đặt s&agrave;n, kiểu đứng h&igrave;nh trụ tr&ograve;n hoặc c&oacute; khung th&eacute;p h&igrave;nh hoppj bao quanh. C&oacute; dung t&iacute;ch trung b&igrave;nh lớn c&oacute; thể hấp c&aacute;c mẫu: Dụng cụ, đồ vải, m&ocirc;i trường nu&ocirc;i cấy. Được sử dụng rộng r&atilde;i trong c&aacute;c ph&ograve;ng kh&aacute;m đa khoa, ph&ograve;ng mổ thẩm mỹ, c&aacute;c cơ sở nu&ocirc;i cấy m&ocirc;: Hoa lan, giống c&acirc;y trồng, c&aacute;c hộ nu&ocirc;i cấy nấm, đ&ocirc;ng tr&ugrave;ng hạ thảo...</li> <li style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>Nồi hấp kiểu nằm ngang: </strong>Nồi hấp c&oacute; dung t&iacute;ch lớn tới rất lớn, c&oacute; thiết kế kiểu buồng hấp nằm ngang. Nồi c&oacute; thiết kế 2 buồng ri&ecirc;ng biệt: Buồng gia tạo &aacute;p suất ri&ecirc;ng v&agrave; buồng hấp tiệt tr&ugrave;ng ri&ecirc;ng. Ưu điểm: C&oacute; thể tiệt tr&ugrave;ng 1 lượng mẫu lớn c&ugrave;ng 1 l&uacute;c với độ đồng đều nhiệt độ v&agrave; &aacute;p suất cao, gia nhiệt nhanh v&agrave; c&oacute; thể tạo &aacute;p &aacute;o ngo&agrave;i trước khi hấ gi&uacute;p giảm thời gian tạo &aacute;p suất. Được sử dụng trong hầu hết c&aacute;c bệnh viện: Hấp đồ vải, hấp c&aacute;c loại dụng cụ y tế, b&ocirc;ng gạc, hấp c&aacute;c loại ống nội soi, ống luồn... Sử dụng trong c&aacute;c cơ sở sản xuất: Nu&ocirc;i cấy m&ocirc;, Nu&ocirc;i cấy đ&ocirc;ng tr&ugrave;ng hạ thảo ( Tr&ugrave;ng thảo ), cơ sở sản xuất đồ uống, nước đ&oacute;ng chai, thực phẩm, đồ hộp...</li> </ul> <p style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp;2. Ph&acirc;n loại theo chức năng nồi hấp</strong></p> <ul> <li style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>Nồi hấp ướt: </strong>Nồi hấp tiệt tr&ugrave;ng bằng hơi nước b&atilde;o ho&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; chức năng sấy kh&ocirc;. Với quy tr&igrave;nh: ( Th&ecirc;m nước ) ---&gt; Gia nhiệt tạo &aacute;p ---&gt; Tiệt tr&ugrave;ng ---&gt; Xả kh&iacute; ---&gt; Kết th&uacute;c. Ph&ugrave; hợp để hấp m&ocirc;i trường nu&ocirc;i cấy, hấp một số loại dụng cụ y tế kh&ocirc;ng yều cầu sấy kh&ocirc; hoặc c&oacute; hệ thống sấy kh&ocirc; ri&ecirc;ng biệt. Hấp c&aacute;c loại mẫu thải bỏ.</li> <li style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>Nồi hấp tiệt tr&ugrave;ng sấy kh&ocirc;: </strong>Nồi hấp tiệt tr&ugrave;ng c&oacute; chức năng sấy kh&ocirc; tự động hoặc thủ c&ocirc;ng. Với chu tr&igrave;nh hoạt động như sau:&nbsp; ( Th&ecirc;m nước ) ---&gt; Gia nhiệt tạo &aacute;p ---&gt; Tiệt tr&ugrave;ng ---&gt; Xả kh&iacute; ---&gt; Sấy kh&ocirc; ---&gt;&nbsp;Kết th&uacute;c. Ph&ugrave; hợp để hấp tiệt tr&ugrave;ng dụng cụ phẫu thuật, c&aacute;c loại quần &aacute;o phẫu thuật,... C&aacute;c loại dụng cụ th&iacute; nghiệm, dụng cụ cấy giống...&nbsp;</li> <li style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>Nồi hấp tiệt tr&ugrave;ng sấy ch&acirc;n kh&ocirc;ng: </strong>Nồi hấp tiệt tr&ugrave;ng c&oacute; trang bị chức năng h&uacute;t ch&acirc;n kh&ocirc;ng phục vụ: Tạo ch&acirc;n kh&ocirc;ng trước khi hấp v&agrave; sấy ch&acirc;n kh&ocirc;ng sau khi tiệt tr&ugrave;ng. Với 1 chu tr&igrave;nh ho&agrave;n thiện: (Th&ecirc;m nước tự động) ---&gt; Tiền ch&acirc;n kh&ocirc;ng ---&gt; Gia nhiệt tạo &aacute;p ---&gt; Tiệt tr&ugrave;ng ---&gt; Xả kh&iacute; ---&gt; Sấy ch&acirc;n kh&ocirc;ng ---&gt; Kết th&uacute;c.</li> </ul> <p style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp;3. Ph&acirc;n loại theo ti&ecirc;u chuẩn ch&acirc;u &Acirc;u EN 13060:</strong></p> <ul> <li style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>Nồi hấp Class B:</strong> Tiệt tr&ugrave;ng được tất cả c&aacute;c mẫu ( Dụng cụ rắn, mẫu c&oacute; cấu tr&uacute;c xốp, mẫu rỗng, c&aacute;c mẫu đ&oacute;ng g&oacute;i v&agrave; mẫu chưa đ&oacute;ng g&oacute;i...)&nbsp;</li> <li style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>Nồi hấp Class N: </strong>Tiệt tr&ugrave;ng c&aacute;c mẫu thể rắn&nbsp;chưa đ&oacute;ng g&oacute;i</li> <li style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>Nồi hấp Class S:</strong> Tiệt tr&ugrave;ng c&aacute;c loại dụng cụ rắn chưa đ&oacute;ng g&oacute;i v&agrave; một số loại kh&aacute;c được nh&agrave; sản xuất chỉ định.</li> </ul> <p style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;">=&gt; Như v&acirc;ỵ nồi hấp Class B c&oacute; thể tiệt tr&ugrave;ng tất cả c&aacute;c loại mẫu kể cả c&aacute;c loại mẫu rỗng như dụng cụ nha khoa, c&aacute;c loại ống nội soi, c&aacute;c bvật thể rỗng xốp... Điểm đặc biệt gi&uacute;p nồi hấp Class trở n&ecirc;n đa năng v&agrave; c&oacute; thể tiệt tr&ugrave;ng tất cả c&aacute;c mẫu do n&oacute; được trang bị bơm h&uacute;t ch&acirc;n kh&ocirc;ng, với chu tr&igrave;nh hấp đặc biệt:&nbsp;(Th&ecirc;m nước tự động) ---&gt; Tiền ch&acirc;n kh&ocirc;ng ---&gt; Gia nhiệt tạo &aacute;p ---&gt; Tiệt tr&ugrave;ng ---&gt; Xả kh&iacute; ---&gt; Sấy ch&acirc;n kh&ocirc;ng ---&gt; Kết th&uacute;c.</p> <p style="margin:0in 0in 10pt; text-align:start; -webkit-text-stroke-width:0px"><span style="font-size:22px;"><strong>IV. Những thương hiệu nồi hấp tin cậy v&agrave; những lưu &yacute; khi lựa chọn</strong></span></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;">Hiện nay tr&ecirc;n thị trường c&oacute; rất nhiều loại nồi hấp tiệt tr&ugrave;ng trong đ&oacute; chủ yếu l&agrave; c&aacute;c thương hiệu nồi hấp tiệt tr&ugrave;ng được nhập khẩu nguy&ecirc;n chiếc từ c&aacute;c nước: Nhật Bản, H&agrave;n Quốc, Đức, Anh, Đ&agrave;i Loan, Trung Quốc.... C&aacute;c sản phẩm v&ocirc; c&ugrave;ng đa dạng, với nhiều mẫu m&atilde; v&agrave; c&ocirc;ng dụng đ&aacute;p ứng đầy đủ nhu cầu của người sử dụng. Tuy nhi&ecirc;n, để tr&aacute;nh nhầm lẫn kh&ocirc;ng đ&aacute;ng c&oacute; Qu&yacute; kh&aacute;ch vui l&ograve;ng x&aacute;c định đ&uacute;ng nhu cầu sử dụng v&agrave; mẫu cần tiệt tr&ugrave;ng để tr&aacute;nh mua phải nồi hấp kh&ocirc;ng đ&uacute;ng c&ocirc;ng dụng hoặc kh&ocirc;ng thể tiệt tr&ugrave;ng mẫu cần thiết.&nbsp;</p> <p style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;">Với sự ph&aacute;t triển của mạng Internet v&agrave; c&aacute;c trang TMĐT Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; thể dễ t&igrave;m kiếm được v&ocirc; số sản phẩm chỉ với một c&uacute; click chuột. C&aacute;c sản phẩm nồi hấp tiệt tr&ugrave;ng được ưa chuộng nhất thị trường hiện nay c&oacute; thể kể đến như: Nồi hấp ALP - Nhật Bản, Nồi hấp đến từ H&agrave;n Quốc như: Daihan, Labtech. Hoặc một loại sản phẩm rất được ưa chuộng hiện nay do c&oacute; gi&aacute; th&agrave;nh rẻ v&agrave; chất lượng tốt, được bảo h&agrave;nh l&ecirc;n tới 15 th&aacute;ng l&agrave; nồi hấp Jibimed - Trung Quốc.</p> <p style="text-align: justify;">Tuy nhi&ecirc;n Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng cũng h&atilde;y n&ecirc;n c&acirc;n nhắc, t&igrave;m hiểu thật kỹ trước khi quyết định đặt mua&nbsp;c&aacute;c sản phẩm qua mạng. Với c&aacute;c yếu tố cần quan t&acirc;m: Nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, c&aacute;c chứng chỉ về chất lượng, an to&agrave;n, ch&iacute;nh s&aacute;ch bảo h&agrave;nh, gi&aacute; cả... H&atilde;y t&igrave;m kiếm một nh&agrave; cung cấp đủ uy t&iacute;n - Nếu c&oacute; điều kiện Qu&yacute; kh&aacute;ch n&ecirc;n xem h&agrave;ng trực tiếp tại địa chỉ b&ecirc;n b&aacute;n để x&aacute;c thực th&ocirc;ng tin cũng như chất lượng sản phẩm.</p> <p>Tới với Stech S&agrave;i G&ograve;n ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n cam kết:<strong>&nbsp;&quot; Sản phẩm ch&iacute;nh h&atilde;ng - H&agrave;ng c&oacute; sẵn - Bao kiểm tra - Bao check gi&aacute;&quot;</strong></p> <p><strong><span style="font-size:16px;">Th&ocirc;ng tin chi tiết xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</span></strong></p> <p><strong>Mr. T&uacute;:&nbsp;</strong>0968.406.636 - 0911.373.488 -&nbsp;<strong>Email:</strong>&nbsp;thietbistech@gmail.com</p> <p><strong>Mr. Tr&aacute;ng:&nbsp;</strong>094 7.166.718 -&nbsp;<strong>Email:</strong>&nbsp;congtrang.stech@gmail.com</p> <p><strong>C&Ocirc;NG TY TNHH XNK VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ</strong></p> <p><strong>Khu vực ph&iacute;a Bắc:</strong>&nbsp;Nh&agrave; N02F, KĐT Mễ Tr&igrave; Thượng, P Mễ tr&igrave;, Q Nam Từ Li&ecirc;m, TP H&agrave; Nội&nbsp;(&nbsp;<a href="https://goo.gl/maps/1iyUp4beTdF2" target="_blank">Chỉ Đường</a>&nbsp;)</p> <p><strong>Khu vực ph&iacute;a Nam:</strong>&nbsp;103 Đặng Thuỳ Tr&acirc;m, P13, Q B&igrave;nh Thạnh, TP Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;(&nbsp;<a href="https://goo.gl/maps/35fKRNuwq7C2" target="_blank">Chỉ Đường</a>&nbsp;)</p>

Nồi hấp tiệt trùng: Nguyên lý hoạt động, Chức năng và Ứng dụng

<p style="margin:0in 0in 10pt; text-align:start; -webkit-text-stroke-width:0px"><span style="font-size:22px;"><strong><span style="line-height: 18.399999618530273px;">I. Nồi hấp tiệt tr&ugrave;ng l&agrave; g&igrave;?</span></strong></span></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;">Nồi hấp tiệt tr&ugrave;ng (Autoclave) l&agrave; thiết bị khử tr&ugrave;ng (sterilization&nbsp;hay&nbsp;sterilisation) bằng &aacute;p suất hơi nước b&atilde;o ho&agrave;. Sử dụng&nbsp;nhiệt độ cao v&agrave; &aacute;p suất cao để loại trừ hoặc ti&ecirc;u diệt tất c&aacute;c h&igrave;nh th&aacute;i sự sống bao gồm c&aacute;c t&aacute;c nh&acirc;n g&acirc;y truyền nhiễm như: Nấm, vi khuẩn, virus, c&aacute;c dạng b&agrave;o tử,... Hiện diện tr&ecirc;n bề mặt, hay tồn tại trong canh trường, dung dịch thuốc, m&ocirc;i trường nu&ocirc;i cấy vi sinh...</p> <p style="margin:0in 0in 10pt; text-align:start; -webkit-text-stroke-width:0px"><strong><span style="font-size:22px;">II. Ứng dụng của nồi hấp</span></strong></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;">- Nồi hấp tiệt tr&ugrave;ng được sử dụng rộng r&atilde;i c&aacute;c lĩnh vực như:</p> <ul> <li style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>Trong y tế: </strong>Nồi hấp được sử dụng để tiệt tr&ugrave;ng c&aacute;c loại dụng cụ: Dao k&eacute;o, banh, kẹp, ống nội soi... trong phẫu thuật. Tiệt tr&ugrave;ng c&aacute;c loại đồ vải: Quần &aacute;o phẫu thuật, quần &aacute;o bệnh nh&acirc;n... Hấp c&aacute;c mẫu thải bỏ c&oacute; nguy cơ g&acirc;y ph&aacute;t t&aacute;n c&aacute;c loại vi khuẩn vi r&uacute;t, nguồn ph&aacute;t t&aacute;n nguồn bệnh...</li> <li style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>Trong ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghệ sinh học - Nu&ocirc;i cấy m&ocirc;:</strong> Nồi hấp được sử dụng để hấp m&ocirc;i trường nu&ocirc;i cẫy. Hấp dụng cụ nu&ocirc;i cấy: Chai lọ, đĩa peptri, que cấy.... Hấp c&aacute;c mẫu thải bỏ c&oacute; nguy cơ ph&aacute;t t&aacute;n c&aacute;c vi sinh vật g&acirc;y hại ra m&ocirc;i trường.</li> <li style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>Trong ng&agrave;nh Thực phẩm - Đồ uống:</strong> Nồi hấp được sử dụng như một thiết bị thanh tr&ugrave;ng, tiệt tr&ugrave;ng gi&uacute;p tiệt tr&ugrave;ng c&aacute;c loại chai, lọ b&igrave;nh chứa trước khi chiết r&oacute;t đ&oacute;ng hộp. V&agrave; thanh tr&ugrave;ng c&aacute;c sản phẩm đ&oacute;ng chai, đ&oacute;ng hộp gi&uacute;p thực phẩm, đồ uống c&oacute; thể bảo quản l&acirc;u hơn..</li> <li style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>Trong sản xuất c&ocirc;ng nghiệp: </strong>Nồi hấp tiệt tr&ugrave;ng c&oacute; thể sử dụng để tiệt tr&ugrave;ng c&aacute;c sản phẩm y&ecirc;u cầu cầu độ tiệt tr&ugrave;ng như: C&aacute;c loại ống h&uacute;t từ tre, cỏ. C&aacute;c loại chai lọ thuỷ tinh...</li> </ul> <p style="margin:0in 0in 10pt; text-align:start; -webkit-text-stroke-width:0px"><span style="font-size:22px;"><strong>III. Ph&acirc;n loại nồi hấp tiệt tr&ugrave;ng</strong></span></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;">C&oacute; rất nhiều c&aacute;ch ph&acirc;n loại nồi hấp tiệt tr&ugrave;ng tuy nhi&ecirc;n c&oacute; thể chia theo 3&nbsp;c&aacute;ch ch&iacute;nh như sau:</p> <p style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp;1. Ph&acirc;n loại theo kiểu d&aacute;ng thiết kế</strong></p> <ul> <li style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>Nồi hấp để b&agrave;n:</strong> C&aacute;c loại sản phẩm nồi hấp dung t&iacute;ch vừa v&agrave; nhỏ th&ocirc;ng thường nhỏ hơn 50 l&iacute;t. Thiết kế kiểu để b&agrave;n c&oacute; dạng hộp hoặc dạng trụ tr&ograve;n đơn giản c&oacute; tay x&aacute;ch. Sản phẩm c&oacute; k&iacute;ch thước nhỏ gọn tuy nhi&ecirc;n vẫn đảm bảo độ tiệt tr&ugrave;ng (điều kiện nhiệt độ, &aacute;p suất), thời gian gia nhiệt nhanh ch&oacute;ng, tiện dụng với c&aacute;c: Ph&ograve;ng th&iacute; nghiệm, ph&ograve;ng khảm - ph&ograve;ng mổ c&oacute; quy m&ocirc; vừa v&agrave; nhỏ. Ph&ugrave; hợp với lượng mẫu nhỏ như: Dao, k&eacute;o, banh kẹp, dụng cụ mổ, dụng cụ th&iacute; nghiệm...</li> <li style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>Nồi hấp kiểu đứng: </strong>C&aacute;c sản phẩm nồi hấp đặt s&agrave;n, kiểu đứng h&igrave;nh trụ tr&ograve;n hoặc c&oacute; khung th&eacute;p h&igrave;nh hoppj bao quanh. C&oacute; dung t&iacute;ch trung b&igrave;nh lớn c&oacute; thể hấp c&aacute;c mẫu: Dụng cụ, đồ vải, m&ocirc;i trường nu&ocirc;i cấy. Được sử dụng rộng r&atilde;i trong c&aacute;c ph&ograve;ng kh&aacute;m đa khoa, ph&ograve;ng mổ thẩm mỹ, c&aacute;c cơ sở nu&ocirc;i cấy m&ocirc;: Hoa lan, giống c&acirc;y trồng, c&aacute;c hộ nu&ocirc;i cấy nấm, đ&ocirc;ng tr&ugrave;ng hạ thảo...</li> <li style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>Nồi hấp kiểu nằm ngang: </strong>Nồi hấp c&oacute; dung t&iacute;ch lớn tới rất lớn, c&oacute; thiết kế kiểu buồng hấp nằm ngang. Nồi c&oacute; thiết kế 2 buồng ri&ecirc;ng biệt: Buồng gia tạo &aacute;p suất ri&ecirc;ng v&agrave; buồng hấp tiệt tr&ugrave;ng ri&ecirc;ng. Ưu điểm: C&oacute; thể tiệt tr&ugrave;ng 1 lượng mẫu lớn c&ugrave;ng 1 l&uacute;c với độ đồng đều nhiệt độ v&agrave; &aacute;p suất cao, gia nhiệt nhanh v&agrave; c&oacute; thể tạo &aacute;p &aacute;o ngo&agrave;i trước khi hấ gi&uacute;p giảm thời gian tạo &aacute;p suất. Được sử dụng trong hầu hết c&aacute;c bệnh viện: Hấp đồ vải, hấp c&aacute;c loại dụng cụ y tế, b&ocirc;ng gạc, hấp c&aacute;c loại ống nội soi, ống luồn... Sử dụng trong c&aacute;c cơ sở sản xuất: Nu&ocirc;i cấy m&ocirc;, Nu&ocirc;i cấy đ&ocirc;ng tr&ugrave;ng hạ thảo ( Tr&ugrave;ng thảo ), cơ sở sản xuất đồ uống, nước đ&oacute;ng chai, thực phẩm, đồ hộp...</li> </ul> <p style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp;2. Ph&acirc;n loại theo chức năng nồi hấp</strong></p> <ul> <li style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>Nồi hấp ướt: </strong>Nồi hấp tiệt tr&ugrave;ng bằng hơi nước b&atilde;o ho&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; chức năng sấy kh&ocirc;. Với quy tr&igrave;nh: ( Th&ecirc;m nước ) ---&gt; Gia nhiệt tạo &aacute;p ---&gt; Tiệt tr&ugrave;ng ---&gt; Xả kh&iacute; ---&gt; Kết th&uacute;c. Ph&ugrave; hợp để hấp m&ocirc;i trường nu&ocirc;i cấy, hấp một số loại dụng cụ y tế kh&ocirc;ng yều cầu sấy kh&ocirc; hoặc c&oacute; hệ thống sấy kh&ocirc; ri&ecirc;ng biệt. Hấp c&aacute;c loại mẫu thải bỏ.</li> <li style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>Nồi hấp tiệt tr&ugrave;ng sấy kh&ocirc;: </strong>Nồi hấp tiệt tr&ugrave;ng c&oacute; chức năng sấy kh&ocirc; tự động hoặc thủ c&ocirc;ng. Với chu tr&igrave;nh hoạt động như sau:&nbsp; ( Th&ecirc;m nước ) ---&gt; Gia nhiệt tạo &aacute;p ---&gt; Tiệt tr&ugrave;ng ---&gt; Xả kh&iacute; ---&gt; Sấy kh&ocirc; ---&gt;&nbsp;Kết th&uacute;c. Ph&ugrave; hợp để hấp tiệt tr&ugrave;ng dụng cụ phẫu thuật, c&aacute;c loại quần &aacute;o phẫu thuật,... C&aacute;c loại dụng cụ th&iacute; nghiệm, dụng cụ cấy giống...&nbsp;</li> <li style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>Nồi hấp tiệt tr&ugrave;ng sấy ch&acirc;n kh&ocirc;ng: </strong>Nồi hấp tiệt tr&ugrave;ng c&oacute; trang bị chức năng h&uacute;t ch&acirc;n kh&ocirc;ng phục vụ: Tạo ch&acirc;n kh&ocirc;ng trước khi hấp v&agrave; sấy ch&acirc;n kh&ocirc;ng sau khi tiệt tr&ugrave;ng. Với 1 chu tr&igrave;nh ho&agrave;n thiện: (Th&ecirc;m nước tự động) ---&gt; Tiền ch&acirc;n kh&ocirc;ng ---&gt; Gia nhiệt tạo &aacute;p ---&gt; Tiệt tr&ugrave;ng ---&gt; Xả kh&iacute; ---&gt; Sấy ch&acirc;n kh&ocirc;ng ---&gt; Kết th&uacute;c.</li> </ul> <p style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp;3. Ph&acirc;n loại theo ti&ecirc;u chuẩn ch&acirc;u &Acirc;u EN 13060:</strong></p> <ul> <li style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>Nồi hấp Class B:</strong> Tiệt tr&ugrave;ng được tất cả c&aacute;c mẫu ( Dụng cụ rắn, mẫu c&oacute; cấu tr&uacute;c xốp, mẫu rỗng, c&aacute;c mẫu đ&oacute;ng g&oacute;i v&agrave; mẫu chưa đ&oacute;ng g&oacute;i...)&nbsp;</li> <li style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>Nồi hấp Class N: </strong>Tiệt tr&ugrave;ng c&aacute;c mẫu thể rắn&nbsp;chưa đ&oacute;ng g&oacute;i</li> <li style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;"><strong>Nồi hấp Class S:</strong> Tiệt tr&ugrave;ng c&aacute;c loại dụng cụ rắn chưa đ&oacute;ng g&oacute;i v&agrave; một số loại kh&aacute;c được nh&agrave; sản xuất chỉ định.</li> </ul> <p style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;">=&gt; Như v&acirc;ỵ nồi hấp Class B c&oacute; thể tiệt tr&ugrave;ng tất cả c&aacute;c loại mẫu kể cả c&aacute;c loại mẫu rỗng như dụng cụ nha khoa, c&aacute;c loại ống nội soi, c&aacute;c bvật thể rỗng xốp... Điểm đặc biệt gi&uacute;p nồi hấp Class trở n&ecirc;n đa năng v&agrave; c&oacute; thể tiệt tr&ugrave;ng tất cả c&aacute;c mẫu do n&oacute; được trang bị bơm h&uacute;t ch&acirc;n kh&ocirc;ng, với chu tr&igrave;nh hấp đặc biệt:&nbsp;(Th&ecirc;m nước tự động) ---&gt; Tiền ch&acirc;n kh&ocirc;ng ---&gt; Gia nhiệt tạo &aacute;p ---&gt; Tiệt tr&ugrave;ng ---&gt; Xả kh&iacute; ---&gt; Sấy ch&acirc;n kh&ocirc;ng ---&gt; Kết th&uacute;c.</p> <p style="margin:0in 0in 10pt; text-align:start; -webkit-text-stroke-width:0px"><span style="font-size:22px;"><strong>IV. Những thương hiệu nồi hấp tin cậy v&agrave; những lưu &yacute; khi lựa chọn</strong></span></p> <p style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;">Hiện nay tr&ecirc;n thị trường c&oacute; rất nhiều loại nồi hấp tiệt tr&ugrave;ng trong đ&oacute; chủ yếu l&agrave; c&aacute;c thương hiệu nồi hấp tiệt tr&ugrave;ng được nhập khẩu nguy&ecirc;n chiếc từ c&aacute;c nước: Nhật Bản, H&agrave;n Quốc, Đức, Anh, Đ&agrave;i Loan, Trung Quốc.... C&aacute;c sản phẩm v&ocirc; c&ugrave;ng đa dạng, với nhiều mẫu m&atilde; v&agrave; c&ocirc;ng dụng đ&aacute;p ứng đầy đủ nhu cầu của người sử dụng. Tuy nhi&ecirc;n, để tr&aacute;nh nhầm lẫn kh&ocirc;ng đ&aacute;ng c&oacute; Qu&yacute; kh&aacute;ch vui l&ograve;ng x&aacute;c định đ&uacute;ng nhu cầu sử dụng v&agrave; mẫu cần tiệt tr&ugrave;ng để tr&aacute;nh mua phải nồi hấp kh&ocirc;ng đ&uacute;ng c&ocirc;ng dụng hoặc kh&ocirc;ng thể tiệt tr&ugrave;ng mẫu cần thiết.&nbsp;</p> <p style="margin: 0in 0in 10pt; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-align: justify;">Với sự ph&aacute;t triển của mạng Internet v&agrave; c&aacute;c trang TMĐT Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; thể dễ t&igrave;m kiếm được v&ocirc; số sản phẩm chỉ với một c&uacute; click chuột. C&aacute;c sản phẩm nồi hấp tiệt tr&ugrave;ng được ưa chuộng nhất thị trường hiện nay c&oacute; thể kể đến như: Nồi hấp ALP - Nhật Bản, Nồi hấp đến từ H&agrave;n Quốc như: Daihan, Labtech. Hoặc một loại sản phẩm rất được ưa chuộng hiện nay do c&oacute; gi&aacute; th&agrave;nh rẻ v&agrave; chất lượng tốt, được bảo h&agrave;nh l&ecirc;n tới 15 th&aacute;ng l&agrave; nồi hấp Jibimed - Trung Quốc.</p> <p style="text-align: justify;">Tuy nhi&ecirc;n Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng cũng h&atilde;y n&ecirc;n c&acirc;n nhắc, t&igrave;m hiểu thật kỹ trước khi quyết định đặt mua&nbsp;c&aacute;c sản phẩm qua mạng. Với c&aacute;c yếu tố cần quan t&acirc;m: Nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, c&aacute;c chứng chỉ về chất lượng, an to&agrave;n, ch&iacute;nh s&aacute;ch bảo h&agrave;nh, gi&aacute; cả... H&atilde;y t&igrave;m kiếm một nh&agrave; cung cấp đủ uy t&iacute;n - Nếu c&oacute; điều kiện Qu&yacute; kh&aacute;ch n&ecirc;n xem h&agrave;ng trực tiếp tại địa chỉ b&ecirc;n b&aacute;n để x&aacute;c thực th&ocirc;ng tin cũng như chất lượng sản phẩm.</p> <p>Tới với Stech S&agrave;i G&ograve;n ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n cam kết:<strong>&nbsp;&quot; Sản phẩm ch&iacute;nh h&atilde;ng - H&agrave;ng c&oacute; sẵn - Bao kiểm tra - Bao check gi&aacute;&quot;</strong></p> <p><strong><span style="font-size:16px;">Th&ocirc;ng tin chi tiết xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</span></strong></p> <p><strong>Mr. T&uacute;:&nbsp;</strong>0968.406.636 - 0911.373.488 -&nbsp;<strong>Email:</strong>&nbsp;thietbistech@gmail.com</p> <p><strong>Mr. Tr&aacute;ng:&nbsp;</strong>094 7.166.718 -&nbsp;<strong>Email:</strong>&nbsp;congtrang.stech@gmail.com</p> <p><strong>C&Ocirc;NG TY TNHH XNK VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ</strong></p> <p><strong>Khu vực ph&iacute;a Bắc:</strong>&nbsp;Nh&agrave; N02F, KĐT Mễ Tr&igrave; Thượng, P Mễ tr&igrave;, Q Nam Từ Li&ecirc;m, TP H&agrave; Nội&nbsp;(&nbsp;<a href="https://goo.gl/maps/1iyUp4beTdF2" target="_blank">Chỉ Đường</a>&nbsp;)</p> <p><strong>Khu vực ph&iacute;a Nam:</strong>&nbsp;103 Đặng Thuỳ Tr&acirc;m, P13, Q B&igrave;nh Thạnh, TP Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;(&nbsp;<a href="https://goo.gl/maps/35fKRNuwq7C2" target="_blank">Chỉ Đường</a>&nbsp;)</p>

Kinh nghiệm lựa chọn sản phẩm

Tin khoa học công nghệ

Tin khuyến mại - Gói sản phẩm ưu đãi