Cân điện tử

<p>C&acirc;n điện tử chuy&ecirc;n dụng trong th&iacute; nghiệm, trong ph&acirc;n t&iacute;ch gi&uacute;p c&acirc;n ch&iacute;nh x&aacute;c với lượng mẫu nhỏ. C&aacute;c sản phẩm bao gồm: C&acirc;n kỹ thuật 1 số lẻ, C&acirc;n kỹ thuật 2 số lẻ, C&acirc;n ph&acirc;n t&iacute;ch 3 số lẻ, C&acirc;n ph&acirc;n t&iacute;ch 4 số lẻ, C&acirc;n ph&acirc;n t&iacute;ch 5 số lẻ.... Ngo&agrave;i ra c&ograve;n c&oacute; c&acirc;n b&agrave;n, C&acirc;n t&iacute;nh tiền, hay C&acirc;n sấy ẩm</p>

Hiển thị 1 trong 185 sản phẩm

triệu
Newsletter

Sign up for all news fashion!

Subscribe
Don't show again