Thiết bị chia mẫu chuyên dụng trong phòng thí nghiệm. Chuyên dụng để chia mẫu hạt, chia mẫu bột, chia mẫu nhanh với độ chính xác tương đối cao.

Newsletter

Sign up for all news fashion!

Subscribe
Don't show again